Inicia
SegurCaixa Adelas

Les addiccions de les dones, diferents de les dels homes

 

Una investigació recent sosté que els homes beuen més alcohol i que les dones prenen més hipnosedants.

 

Experts de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, en col·laboració amb l'Institut de Salut Carles III, han investigat les diverses pautes de comportament entre sexes davant de l'alcohol i les drogues. Segons els resultats obtinguts, el 6,7 % dels 7.942 homes entrevistats va manifestar un consum d'alcohol de risc. Entre les 6.171 dones enquestades, en canvi, aquesta xifra es va reduir al 3,5 %. El consum recorrent de cànnabis també va ser gairebé quatre vegades superior entre els homes que entre les dones (d'un 3,7 % davant del 0,9 %), mentre que en el cas dels hipnosedants van ser les dones qui en van consumir gairebé el doble que els homes (d'un 15 % davant del 7,6 %).

 

Els homes amb un nivell d'estudis baix beuen més

Els autors també van observar que, com més baix és el nivell d'estudis, més grans eren les diferències en el consum d'aquestes substàncies entre sexes. En el cas de l'alcohol, els homes que només tenien estudis primaris presentaven un consum de risc fins a quatre vegades superior que el de les dones amb el mateix nivell d'estudis (d'un 9,3 % davant del 2,2 %). D'aquesta manera, mentre que en el cas dels homes un nivell educatiu superior influïa en un consum d'alcohol inferior, que es reduïa al 4,1 % entre la població activa masculina amb estudis universitaris, entre les dones no era un factor determinant, ja que la xifra se situava al voltant del 3 % en els diversos nivells educatius.

 

Un nivell d'estudis baix també afavoreix el consum de cànnabis

Respecte del cànnabis, la situació s'assembla a la de l'alcohol. Segons les dades, els homes amb menys estudis consumien gairebé tres vegades més de cànnabis que els que tenien una educació superior (d'un 3,9 % davant de l'1,5 %), mentre que entre les dones la prevalença oscil·lava al voltant de l'1 % en els tres nivells educatius. Això no obstant, al contrari del que passa amb el consum d'alcohol, la situació laboral sí que influïa en el consum de cànnabis. Tant homes com dones desocupats en consumien més que les persones que tenien feina (un 6,2 % davant del 2,4 % dels homes i un 1,5 % davant del 0,6 % de les dones).

 

Les dones, més dependents de les pastilles

El consum d'hiposedants, més freqüent entre les dones que entre els homes, també influïa de manera diferent en els dos sexes tant el nivell educatiu com la situació laboral. L'ús de tranquil·litzants, sedants o pastilles per dormir era més freqüent entre les dones amb un nivell d'estudis més baix (d'un 21 % de les dones amb estudis primaris davant de l'11 % de les universitàries), mentre que, en el cas dels homes, eren els que tenien més estudis superiors els que consumien més sovint aquestes substàncies (un 7,4 % davant del 6,3 % dels homes que tenien més estudis primaris). Així doncs, les dones amb un nivell educatiu més baix, els homes amb un nivell educatiu més alt i, en tots dos sexes, els que es troben en situació de desocupació, presenten més probabilitat de consumir hipnosedants.

 

Aquest text s'ha elaborat amb la supervisió científica de l'Àrea Assistencial d'Adeslas

On s'ha publicat aquesta notícia?

Agència SINC​

Millora la teva salut i qualitat de vida. Apunta't als serveis de prevenció i plans de cures que t'interessin