Inicia
SegurCaixa Adelas

BASES SORTEIG REGISTRE CLUB ADESLAS


1.- Nom i raó social de l’empresa organitzadora

L’empresa mercantil SEGURCAIXA ADESLAS, SA D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, amb el domicili social a Barcelona, al c. de Juan Gris, 20-26, i amb el NIF A-28011864, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, full B-6492.

2.- Finalitat de la promoció

Sortejar 5 cofres regal Escapada Spa & Relax de Wonderbox entre els assegurats de Salut que es registrin al butlletí d’informació del Club Adeslas.

Cada un dels cofres està valorat econòmicament en 129,90 €.

3.- Àmbit territorial

Territori estatal

4.- Període de durada

L’acció començarà l'1 d'enero de 2016 i finalitzarà el 31 de marzo de 2016.

SegurCaixa Adeslas es reserva el dret de modificar aquest termini per motius promocionals.

5.- Dipòsit i accessibilitat a les bases

Les bases d’aquest concurs s’han dipositat davant de la notària de Madrid Isabel Estapé Tous, al pg. de la Castellana, 98, 28046, Madrid, amb el telèfon 917 822 000, que és l’encarregada de vetllar per la transparència i la legalitat d’aquest concurs de vendes.

6.- Mecànica i requisits de participació del concurs

Poden participar en el sorteig totes les persones físiques majors d’edat que se subscriguin al butlletí d’informació mensual del Club Adeslas mentre duri el concurs i que abans s’hagin registrat a l’àrea privada del web www.adeslas.es

En qualsevol cas, per poder participar en el concurs s’han d’acceptar aquestes bases, i es considera que els participants les accepten quan donen les seves dades al web dins del període en què duri el concurs.

Només és vàlida una participació per persona, per DNI/NIF i per correu electrònic.

Quan s’hagi acabat la fase de participació es farà el sorteig davant de notari, del qual han de sortir 5 guanyadors i 10 suplents –aquests darrers, per ordre d’extracció– d’entre els usuaris que hagin participat en la promoció dins del període en què hagi durat.

El sorteig es realitzarà el dia 11 de abril del 2016. Aquesta data es pot modificar per motius de desenvolupament informàtic, notarials o per qualsevol altra causa justificada que ho faci convenient.

Són requisits indispensables per poder lliurar el premi al guanyador:

-       Que les dades personals del guanyador siguin vàlides.

-       Que es pugui contactar per via telefònica (vegeu l’apartat “Liquidació de premis”) amb el guanyador dins dels 3 dies posteriors al sorteig, amb 3 intents de notificació, com a màxim, en hores diferents.

-       Que el guanyador accepti el premi en el termini i la manera que s’indiquen en l’apartat “Liquidació de premis” d’aquestes bases.

-       Que no hagi manifestat la voluntat clara i inequívoca de renunciar al premi.

En cas que sortís premiada una persona que no reunís els requisits anteriors, el premi serà per al participant/suplent immediatament posterior al que hagi sortit escollit i n’hagi quedat exclòs. Si aquest primer suplent no compleix els requisits que s’han indicat més amunt, el premi serà per al suplent següent per ordre de relació, i així successivament. En el supòsit que s’acabessin els guanyadors suplents, SegurCaixa Adeslas tornarà a fer un sorteig seguint els mateixos criteris de l’anterior.

Si els participants tenen cap dubte sobre la promoció, es poden adreçar a clubadeslas@segurcaixaadeslas.es

7.- Exclusions

Queden exclosos d’aquesta promoció els empleats i els jubilats de SegurCaixa Adeslas i de les empreses que hi estiguin relacionades, de manera directa o indirecta, per aquesta promoció, i també els familiars directes corresponents.

Cada persona hi pot participar només una vegada.

SegurCaixa Adeslas es reserva el dret d’eliminar de manera justificada qualsevol participació que defraudi, alteri o inutilitzi el funcionament correcte i el transcurs normal i reglamentari d’aquest concurs. Alhora, qualsevol concursant en quedarà eliminat si, d’una manera intencionada o no, perjudica o malmet la imatge de SegurCaixa Adeslas, la dels clients o la dels altres participants.

8.- Descripció dels premis

Els guanyadors dels premis obtindran un cofre regal Escapada Spa & Relax de Wonderbox.

El guanyador no pot demanar que li canviïn el premi per un altre d’equivalent, però sí que hi pot renunciar tenint en compte que no rebrà cap compensació.

En cas d’indisponibilitat o de força major, SegurCaixa Adeslas es reserva el dret de canviar el premi per un altre que tingui un valor i unes característiques semblants.

El guanyador del premi l’ha de declarar a la declaració de renda de l’exercici en el qual l’hagi rebut com a rendiment que procedeix d’un premi per participar en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries, i consignar-ne la retenció practicada i l’import íntegre obtingut, sense descomptar aquesta retenció. A aquest efecte, SegurCaixa emetrà els certificats oportuns.

9.- Liquidació de premis

SegurCaixa es posarà en contacte amb la persona premiada a través del telèfon de contacte que consti en els sistemes de SegurCaixa Adeslas dins dels 3 dies posteriors al sorteig i farà 3 intents de notificació, com a màxim, en hores diferents.

Quan se l’hagi informat, el guanyador tindrà un termini improrrogable de 3 dies per acceptar el premi o renunciar-hi signant el document que SegurCaixa Adeslas li lliurarà per aquesta finalitat.

En cas que el termini s’hagi acabat i la persona premiada no hagi comunitat a SegurCaixa Adeslas que accepta el premi, aquesta adjudicació quedarà sense efecte i SegurCaixa Adeslas adjudicarà el premi al participant/suplent immediatament posterior.

El guanyador ha d’acreditar la seva identitat enviant a SegurCaixa Adeslas una fotocòpia del DNI, el passaport o qualsevol altre document oficial vigent.

10.- Drets d’imatge i col·laboració

Les persones que participin en la promoció consenten a SegurCaixa Adeslas que faci servir el seu nom i les seves dades amb finalitats promocionals vinculades al premi o per a campanyes que s’hi assemblin. Alhora, SegurCaixa Adeslas es reserva el dret de publicar i difondre pels mitjans de comunicació que cregui convenient (intranet, butlletins, premsa, web, etc.) les imatges dels guanyadors dels premis esmentats. Amb aquesta finalitat, SegurCaixa Adeslas pot fotografiar o filmar els guanyadors sense que per aquest motiu els hagi de fer cap mena de pagament, ni amb diners ni amb espècies.

11.- Protecció de dades

A efectes del que disposa la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, les dades d’aquest tipus que es facilitin es tractaran tant per a aquest sorteig com per promocionar els productes i els serveis propis o de tercers.

SegurCaixa Adeslas es reserva el dret de fer servir la imatge i el nom del guanyador per a qualsevol material publicitari vinculat a aquest sorteig com a condició de premiat.

Lliurant les seves dades personals per participar en el sorteig que aquestes bases regulen, els participants autoritzen i consenten el tractament de les seves dades, esmentades en el paràgraf anterior.

SegurCaixa Adeslas comunica que els participants poden exercir els drets d’accés, modificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals, amb els drets i les obligacions que estableix la llei, a través d’una petició escrita adreçada a l’atenció del responsable de tramitar els drets ARCO, al pg. de la Castellana, 259, C, planta 6a, 28046, Madrid, o a l’adreça LOPD@segurcaixaadeslas.es

12.- Modificació de les condicions del sorteig i revocació

SegurCaixa Adeslas es reserva el dret de modificar o anul·lar, per raons justificades i en qualsevol moment, tant aquestes bases com el sorteig.

13.- Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals s’interpreten d’acord amb la llei espanyola. Per a qualsevol qüestió que faci referència a la interpretació, el compliment i l’execució d’aquestes bases, SegurCaixa Adeslas i els participants renuncien expressament a qualsevol altre fur o privilegi que els pugui correspondre i se sotmeten de manera expressa a la jurisdicció i la competència dels jutjats i els tribunals de Madrid.

SegurCaixa Adeslas es reserva el dret de modificar o anul·lar, per raons justificades i en qualsevol moment, tant aquestes bases com el sorteig.

13.- Llei aplicable i jurisdicció Aquestes condicions generals s’interpreten d’acord amb la llei espanyola. Per a qualsevol qüestió que faci referència a la interpretació, el compliment i l’execució d’aquestes bases, SegurCaixa Adeslas i els participants renuncien expressament a qualsevol altre fur o privilegi que els pugui correspondre i se sotmeten de manera expressa a la jurisdicció i la competència dels jutjats i els tribunals de Madrid.