Bases de la promoció “SomriuSegur 2015”

Per a les noves contractacions d’una assegurança o més d’una de les que es recullen en l’apartat “Assegurances en promoció”, que es facin entre l’1 de juny i el 31 d’agost de 2015 (d’ara endavant, “període de promoció”), el prenedor de l’assegurança, una persona física o jurídica que resideixi a Espanya i estigui al corrent de pagament de la prima de les assegurances en promoció contractades, pot obtenir un abonament de fins a mil euros en el seu compte bancari, d’acord amb les condicions que s’esmenten a continuació.

Condicions de la promoció

Durant el període de promoció s’ha de contractar una assegurança o més d’una de les que es recullen en l’apartat “Assegurances en promoció”, i s’han de complir els requisits generals que es detallen a continuació:

Així mateix, les assegurances de la promoció han de complir els requisits específics per a cada una de les categories que s’esmenten més avall, en funció del regal al qual es vulgui optar o de les condicions que es compleixin de cada una de les categories següents:

Categoria Auto:
Es té dret a 50 € de bonificació, amb un import màxim de 250 €, per cada assegurança en promoció contractada d’aquesta categoria la prima anualitzada1 de la qual sigui de com a mínim 200 €.

Categoria Llar i Negocis:
Es té dret a 50 € de bonificació, amb un import màxim de 250 €, per cada assegurança en promoció contractada d’aquesta categoria la prima anualitzada1 de la qual sigui de com a mínim 200 €.

Categoria Decessos i Accidents:
Es té dret a 50 € de bonificació per prenedor si la suma de les primes anualitzades1 de totes les assegurances contractades d’aquesta categoria és de com a mínim 200 €.

Categoria Salut Pimes i Dental:
Per cada nou assegurat, a comptar a partir del segon, d’una pòlissa amb assistència sanitària i dental de pimes, ja sigui nova o existent, correspon una bonificació de 50 € amb un import màxim de 250 €.

Assegurances en promoció

Categoria Auto:
SegurCaixa Auto Selecció

Categoria Llar i Negocis:
SegurCaixa Llar
SegurCaixa Llar Complet
SegurCaixa Negocis

Categoria Accidents i Decessos:
SegurCaixa Accidents Complet
Tot Previst Decessos

Categoria Salut Pimes i Dental:
Adeslas Pimes + Dental
Adeslas Pimes Reemborsament + Dental

Adeslas Pimes Reemborsament + Dental

L’import del regal es calcula d’aquesta manera:

Nombre de categories que han generat regal Multiplicador
1 x1
2 x2
3 x3
4 x4

En qualsevol cas, cada prenedor només té dret a un màxim de 1.000 euros, que s’ingressaran en el seu compte bancari, ja que aquest import no es pot percebre a través de cap altre mitjà.

Abonament del regal

L’import que s’hagi d’abonar està subjecte, si és el cas, als impostos, les retencions o els altres recàrrecs aplicables en la data de l’abonament.
S’ha d’abonar en el compte on s’hagi carregat el rebut de la prima de la primera assegurança en promoció que hagi entrat en vigor, en les dates 15-10-2015, 15-11-2015 i 15-12-2015, sempre que hagi entrat en vigor una de les pòlisses contractades en promoció.

Incompliment de les condicions de la promoció

Si s’extingeix el contracte o no es paga la prima de qualsevol de les assegurances contractades d’aquesta promoció, abans que passin els dotze primers mesos des de la data en què van entrar en vigor, l’asseguradora podrà treure, del compte bancari en el qual el prenedor va rebre el premi, la quantitat corresponent al resultat de la diferència entre l’import lliurat i l’import que realment li hagués correspost si no hagués contractat l’assegurança o les assegurances cancel·lades.

1S’entén per prima anualitzada:

NOTA:

Informació subjecta a les condicions de contractació i subscripció, i també a la fiscalitat vigent.