Inicia
SegurCaixa Adelas

Informació per a empreses

Adeslas SegurCaixa presenta el seu nou Servei Empreses, una fórmula perquè cada col·lectiu o organització pugui contractar una assegurança de salut a la seva mida.

  • Incentiu per a la contractació d'assegurances col•lectives a través de l'empresa que enforteix el concepte de benefici social per a l'empleat.
  • Manteniment dels avantatges fiscals per a les empreses, ja que es poden deduir les despeses de les primes abonades en concepte d'assegurança mèdica per als empleats en l'impost de societats.

L'aprovació, per la Llei 40/1998, de 9 de desembre, del règim legal de l'impost sobre la renda de les persones físiques va suposar un canvi substancial en la definició i tributació de les anomenades rendes en espècie.

En concret, i pel que fa a la contractació per part de l'empresa d'assegurances de salut a favor dels empleats i familiars directes (cònjuge i/o descendents), la legislació considera que aquestes prestacions no tenen la consideració de retribució en espècie a efectes fiscals, sempre que es compleixin els requisits exigits reglamentàriament.

Aquest règim legal s'ha vist millorat amb efectes del dia 1 de gener de 2003, amb motiu de la Llei 46/2002, de 18 de desembre, de reforma parcial de l'impost sobre la renda de les persones físiques (BOE del 19-12-02), la qual eleva els límits quantitatius indicats anteriorment.

Així, l'article vint-i-dosè pel qual es modifica l'apartat f) de l'article 43 de la vigent llei de l'IRPF disposa el següent:

Article 43: Despeses per assegurances de malaltia que no constitueixen retribució en espècie

No tindran la consideració de rendiments del treball en espècie, d'acord amb el que preveu l'article 43.2.f) de la Llei de l'impost, les primes o quotes satisfetes per les empreses a entitats asseguradores per a la cobertura de malaltia, quanes compleixin els requisits següents:

  • Que la cobertura de malaltia cobreixi el treballador mateix; també pot cobrir el cònjuge o els descendents.
  • Que les primes o quotes satisfetes no passin de 500 euros anuals per cada una de les persones assenyalades a l'apartat anterior. L'excés sobre aquestes quantitats constituirà retribució en espècie.