Inicia
SegurCaixa Adelas

Bases Sorteig iPad

PROMOCIÓ “Un iPad* en 2 minuts

SEGURCAIXA ADESLAS, SA D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES (d’ara endavant, “ADESLAS”), amb domicili social al carrer de Juan Gris, 20-26, 08026 Barcelona i CIF A-28011864, amb la finalitat d’actualitzar les dades de contacte dels clients ha posat en marxa una promoció anomenada “Un iPad en 2 minuts” (d’ara endavant, “promoció”) que consisteix en el sorteig de tres (3) iPads*
Air 2, de 16 GB i amb connexió Wi-Fi, entre els clients que hi participin mitjançant l’emplenament d’un formulari en els termes que s’indiquen en les bases següents i

BASES

1.-PERÍODE PROMOCIONAL

La promoció comença l’11 de setembre de 2015 i acaba el 15 de gener de 2016 inclusivament. ADESLAS es reserva el dret de modificar aquest termini per motius promocionals que comunicarà oportunament.

2.-ÀMBIT TERRITORIAL La promoció es fa a les delegacions d’ADESLAS que es recullen en el document ANNEX a aquestes bases.


3.-ÀMBIT PERSONAL

Poden participar en la promoció tots els prenedors i assegurats de pòlisses d’assegurança d’assistència sanitària emeses per ADESLAS  (d’ara endavant, “clients”) que emplenin el formulari que tenen a la seva disposició a les delegacions especificades a la Base 2. Només és vàlida una participació per persona, DNI/NIF i correu electrònic.

4.-COMUNICACIÓ DE LA PROMOCIÓ

ADESLAS ha de comunicar l’existència d’aquesta promoció en el mateix punt de recollida dels formularis. Per consultar aquestes bases, es pot accedir a www.segurcaixaadeslas.es

5.-MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

Per participar en la promoció cal emplenar totalment el formulari que hi ha disponible a les delegacions d’ADESLAS especificades a la Base 2 i, a continuació, introduir-lo a l’urna que s’ha posat en cadascuna de les delegacions per a aquesta finalitat. Amb data 31 de gener de 2016 i davant de notari, es farà el sorteig de tres iPads* Air 2, de 16 GB i amb connexió Wi-Fi, entre tots els clients que hagin dipositat a les urnes el formulari degudament emplenat. El sorteig es portarà a terme mitjançant un procediment informàtic aleatori i confidencial que extraurà el nom de tres guanyadors i de nou persones més, que seran els suplents, segons l’ordre d’extracció, per al cas que algun dels premiats no accepti el premi o que no se l’hagi pogut contactar. El nom dels premiats s’incorporarà a l’acta del sorteig que aixequi el notari.

6.-COMUNICACIÓN Y ENTREGA DEL PREMIO

ADESLAS es posarà en contacte amb els premiats mitjançant una trucada al número de telèfon mòbil i/o a través del correu electrònic que hagin indicat en el formulari de la promoció. Aquest contacte es farà dins dels tres dies hàbils següents a la data de celebració del sorteig, i es faran tres intents de comunicació en diversos dies i en diverses hores.
Quan s’hagi pogut establir comunicació vàlida amb el guanyador, aquest disposa d’un termini improrrogable de tres dies hàbils per acceptar el premi mitjançant la signatura del document que amb aquesta finalitat li lliurarà ADESLAS, després d’acreditar la seva identitat i la veracitat de les dades del formulari que va emplenar per participar en el sorteig.
Passat aquest termini sense que l’agraciat n’hagi comunicat l’acceptació a ADESLAS, el premi quedarà sense efecte i s’adjudicarà al participant/suplent immediatament següent.

Els premis als guanyadors són nominatius i es lliuren exclusivament dins del territori espanyol.

7.-ALTRES CONSIDERACIONS APLICABLES A LA PROMOCIÓ

1. LEGISLACIÓ APLICABLE: aquesta promoció es regeix per la legislació vigent a Espanya i per aquestes bases, que han estat dipositades davant d’un notari de l’il·lustre Col·legi de Notaris de Madrid, la Sra. ISABEL ESTAPÉ TOUS, situat al pg. de La Castellana, 98, 1r i amb el telèfon 917 822 000.

2. DADES PERSONALS: les dades personals dels participants que es demanen en el formulari són necessàries per participar en la promoció i s’incorporaran als fitxers el responsable dels quals és ADESLAS, juntament amb les altres dades que ja consten sobre el participant com a client de la companyia.
La participació en aquesta promoció suposa l’acceptació de l’ús de les dades personals per part d’ADESLAS amb finalitats de promoció comercial, i també l’autorització per enviar, per qualsevol mitjà (fins i tot l’electrònic), publicitat de productes d’assegurança o serveis de qualsevol de les seves entitats filials.

8.-FISCALITAT

Als premis d’aquesta promoció s’apliquen la Llei 35/2006, del 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques (LIRPF); el Reial decret núm. 439/2007, del 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones (RIRPF); el Reial decret 2069/1999, del 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’entitat pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado; el Reial decret 3059/1966, de l’1 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de taxes fiscals, i altres disposicions concordants i dictades en el seu desenvolupament, per la qual cosa, si és el cas, correspon a ADESLAS la realització de l’ingrés a compte procedent.

D’acord amb la normativa esmentada, i atès que el valor unitari de cada premi és de 487 euros, s’informa que el lliurament del premi està subjecte a ingrés a compte a Hisenda.

Tenint en compte que el premi d’aquesta promoció és en espècie i el seu valor d’adquisició és de 487 euros, està subjecte a compte de l’IRPF, que ADESLAS farà a l’Agència Tributària. L’import de l’ingrés a compte serà del 21 % del valor de mercat del premi. A aquest efecte, el valor de mercat del premi és igual al valor d’adquisició o cost per al pagador (ADESLAS), incrementat en un 20 % (art. 105 del RIRPF).

El guanyador del premi ha d’integrar en la base imposable general de la declaració de l’IRPF de l’exercici fiscal corresponent la valoració del premi (valor de mercat) més l’ingrés a compte que L’EMPRESA hagi fet.

9.-MODIFICACIONS.
ADESLAS es reserva el dret de fer les modificacions que consideri convenients i oportunes, o fins i tot desistir d’aquesta promoció dins del període de vigència de la promoció, comunicant-ho a través de www.segurcaixaadeslas.es en la gestió d’aquesta promoció.

10.-ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES: La mera participació en aquesta promoció suposa l’acceptació d’aquestes bases. (*) iPad i iPhone són marques registrades d’una companyia no relacionada amb ADESLAS.

 

ANNEX I

Delegacions objecte de la promoció

Delegació València

Delegació La Corunya

Delegació Sevilla

Delegació Cadis

Delegació Saragossa

Delegació Pontevedra

Delegació Tarragona

Delegació Granada

Delegació Valladolid

Delegació Màlaga

Delegació Alacant

Delegació Tenerife

Delegació Las Palmas

Delegació Badajoz

Delegació Salamanca

Delegació Albacete

Delegació Almeria

Delegació Girona

Delegació Càceres

Delegació Castelló

Delegació Balears

Delegació Jaén

Delegació Ciudad Real

Delegació Múrcia