Període mitjà de pagament als proveïdors

L’entrada en vigor de la Llei 31/2014, de 3 de desembre, que modifica la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que alhora va modificar la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual es fixen mesures per lluitar contra la morositat en les operacions comercials, estableix l’obligació per a les societats mercantils que no siguin cotitzades i no presentin comptes anuals abreujats de publicar de manera expressa, tant en la memòria com en la pàgina web, el seu període mitjà de pagament als proveïdors.

Amb relació a aquesta obligació d’informació, a 1 de gener de 2015 el període mitjà de pagament als proveïdors de SegurCaixa Adeslas és de 51 dies.​