Política de privacitat de SegurCaixa Adeslas

Per gestionar les seves relacions amb nosaltres, a SegurCaixa Adeslas tractarem les seves dades personals per complir diferents finalitats, sempre d’acord amb el que estableix la normativa, respectant els seus drets i amb una total transparència.

Per fer-ho, en aquesta Política de privacitat, a la qual pot accedir en qualsevol moment des de https://www.segurcaixaadeslas.es/ca/proteccio-de-dades pot consultar el detall complet de com farem servir les seves dades en les relacions que establim amb vostè. Igualment, si ho vol, pot sol·licitar aquesta informació en paper en qualsevol de les nostres oficines d’atenció al client.

Les normes principals que regulen els tractaments que duem a terme amb les dades personals són:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara endavant, el RGPD).
 • La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPD).

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT I DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

El responsable del tractament de les dades personals és SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances (“SegurCaixa Adeslas”) amb NIF A28011864 i domicili social al passeig de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid.

SegurCaixa Adeslas ha nomenat un delegat de protecció de dades amb el qual es pot posar en contacte a través del correu electrònic dpd@segurcaixaadeslas.es o per escrit a la seu social de SegurCaixa Adeslas amb la referència “Delegat de protecció de dades”.

2. CATEGORIES DE DADES I PROCEDÈNCIA DE LES DADES PERSONALS

A SegurCaixa Adeslas tractem diferents dades personals per poder gestionar les relacions que estableixi amb nosaltres. Per facilitar-ne la comprensió, hem ordenat les dades que tractem en les categories que li detallem a continuació.
No totes les categories de dades que li detallem es fan servir per a tots els tractaments de dades. A l’epígraf 3, on li detallem els tractaments de dades que duem a terme, pot consultar específicament per cada tractament concret les categories de dades que es fan servir.

Les categories de dades que fan servir els diferents tractaments exposats a l’epígraf 3 són les següents:

 • Dades que vostè ens ha facilitat a l’hora de subscriure contractes o durant la seva relació amb nosaltres a través de formularis o mitjançant entrevistes:
   
  1. Dades identificatives i de contacte: el document identificatiu, nom i cognoms, sexe, informació de contacte postal, telefònica i electrònica, domicili de residència, nacionalitat i data de naixement, idioma de comunicació.
  2. Dades relatives a béns objecte d’assegurament: dades relatives a les característiques dels actius objecte d’assegurament.  
  3. Dades laborals, professionals i socioeconòmiques: dades relatives a la seva activitat professional o laboral, ingressos o retribucions, nivell d’estudis, dades fiscals i dades tributàries.  
  4. Dades financeres bàsiques: mitjans de pagament associats als productes contractats.
  5. Dades de salut: informació sanitària com a requisit precontractual vinculada a la contractació d’alguns productes, informació sanitària necessària per valorar o liquidar prestacions, informació relativa a serveis i plans preventius de salut.  
  6. Dades biomètriques: patró facial, biometria de veu o patró d’empremta dactilar.
  7. Dades d’informació comercial: interessos, gustos o preferències sobre productes o serveis.
 • Dades observades en el manteniment dels productes i serveis contractats amb nosaltres.  Aquestes dades són:
   
  1. Dades de contractació: productes i serveis contractats o sol·licitats, condició de prenedor, assegurat, beneficiari, autoritzat o representant, historial de pagaments.
  2. Dades relatives a les prestacions: dades relatives a les prestacions sol·licitades.
  3. Dades financeres bàsiques: historial de pagament dels productes i serveis contractats.
  4. Dades de les comunicacions mantingudes amb vostè: dades obtingudes en xats, murs, correu electrònic, videoconferències, trucades telefòniques o mitjans equivalents, com també les dades que ens faciliti a través de les enquestes de satisfacció.
  5. Dades de navegació: dades obtingudes de les seves navegacions per les nostres pàgines web o aplicacions mòbils i la navegació que hi faci (ID dispositiu, ID publicitat, adreça IP i historial de navegació), en el cas que hagi acceptat l’ús de galetes i tecnologies similars als seus dispositius de navegació.
  6. Dades geogràfiques: les dades de geolocalització del seu dispositiu mòbil proporcionades per la instal·lació o l’ús de les nostres aplicacions mòbils, quan així ho hagi autoritzat a la configuració de la mateixa aplicació
 • Dades inferides o deduïdes de l’anàlisi i el tractament de la resta de dades. Aquestes dades són:
   
  1. Dades obtingudes de l’execució de models estadístics: fem servir els resultats d’aplicar models matemàtics amb les dades dels clients per lluitar contra el frau, deduir-ne els hàbits de consum, preferències o propensions de contractació, complir les nostres obligacions normatives i gestionar les operatives dels seus productes o serveis.
 • Dades obtingudes a través de tercers, de fonts accessibles al públic, registres públics, fonts externes, prestadors de serveis, prenedors o assegurats. Aquestes dades són:
   
  1. Dades identificatives i de contacte: dades obtingudes de mediadors, prenedors d’assegurança en relació amb assegurats i beneficiaris que s’incloguin a les seves pòlisses d’assegurança, o les obtingudes d’assegurats en relació amb causants o perjudicats per gestionar sinistres comunicats a l’asseguradora.
  2. Dades relatives a les prestacions rebudes: dades obtingudes a través d’entitats d’assegurances, entitats reasseguradores, centres i professionals sanitaris, tallers de reparació de vehicles, professionals o empreses de reparacions domèstiques, pèrits o altres professionals anàlegs derivades de la prestació de serveis coberts pels productes contractats.        
  3. Dades agregades socioeconòmiques i demogràfiques: dades obtingudes de companyies que faciliten estudis associats a zones geogràfiques o codis postals, no a persones determinades.  
  4. Dades de navegació: dades obtingudes de les navegacions per pàgines web de tercers (ID dispositiu, ID publicitat, adreça IP, historial de navegació), en el cas que hagi acceptat l’ús de galetes (cookies) i tecnologies similars als seus dispositius de navegació.
  5. Dades de xarxes socials o internet: dades que vostè hagi fet públiques o que ens autoritzi a consultar.
  6. Dades relatives a béns objecte d’assegurament: dades obtingudes del Consorci de Compensació d’Assegurances, el Cadastre o la Direcció General de Trànsit, com també de fitxers comuns constituïts per les entitats asseguradores a través de l’associació empresarial UNESPA.

3. FINALITAT I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

Els tractaments que duem a terme amb les seves dades personals són diversos i responen a diferents finalitats i bases jurídiques:

3.1. Tractament d’acord amb obligacions legals del responsable

Els tractaments de dades següents tenen com a base jurídica el fet que són necessaris per complir una obligació legal que ens és exigible, segons s’estableix a l’art. 6.1.c) del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Per tant, són necessaris perquè vostè pugui establir i mantenir relacions contractuals amb nosaltres. Si s’hi oposés hauríem de finalitzar aquestes relacions o no les podríem establir si encara no les haguéssim iniciat.

A continuació, assenyalem per a cadascun: la descripció de la finalitat (Finalitat) i les categories de dades personals que fem servir (Categories de dades tractades).

3.1.1. Tractaments per complir la normativa reguladora del mercat d’assegurances, els mercats financers, com també la normativa mercantil i tributària

Finalitat: la finalitat d’aquest tractament és acomplir qualsevol obligació legal que li incumbeixi, específicament obligacions relacionades amb la regulació del mercat d’assegurances, els mercats financers, la normativa mercantil o la tributària.

Les operacions de tractament que es facin per complir les obligacions derivades de la normativa que regula el mercat d’assegurances, els mercats financers, com també la normativa mercantil i la tributària, són:

 • Portar els llibres de comptabilitat per complir les obligacions legals comptables i fiscals que incumbeixin a la nostra companyia.
 • Intercanviar informació dins del grup mercantil per complir obligacions de supervisió i report.
 • Atendre operacions de reassegurança i coassegurança amb altres entitats asseguradores o reasseguradores.
 • Fer un seguiment i un control del càlcul i suficiència de les provisions tècniques.
 • Comunicar informació a autoritats públiques, reguladors o òrgans governamentals, quan es demani a la nostra companyia.      
 • Dur a terme campanyes de qualitat i millora de les dades per complir la normativa en matèria de protecció de dades.
 • Fer càlculs i executar controls de seguiment de preus o primes de renovació.

Categories de dades tractades: les categories de dades que tractarem per complir les obligacions normatives del responsable en matèria d’assegurances i mercats financers i la normativa mercantil i tributària són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades relatives a béns objecte d’assegurament
 • Dades laborals, professionals i socioeconòmiques
 • Dades financeres bàsiques
 • Dades de salut
 • Dades de contractació
 • Dades relatives a les prestacions rebudes
 • Dades obtingudes de l’execució de models estadístics
 • Dades agregades socioeconòmiques i demogràfiques

3.1.2. Tractament per a l’atenció de drets de privacitat, queixes i reclamacions.

Finalitat: la finalitat d’aquest tractament és atendre les consultes, queixes i reclamacions que es facin a SegurCaixa Adeslas, d’acord amb la normativa aplicable a la seva condició d’entitat asseguradora, que obliga a tenir disponible un servei d’atenció al client on es puguin atendre les queixes i reclamacions dels usuaris.

Alhora, la legislació en matèria de protecció de dades obliga el responsable del tractament, en aquest cas SegurCaixa Adeslas, a atendre les reclamacions que es presentin al delegat de protecció de dades i també a atendre els drets en matèria de protecció de dades que puguin exercir els interessats.

Les operacions de tractament que es duen a terme per complir la normativa en matèria de tractament de drets de privacitat, atenció de queixes i reclamacions són:

 • Gestionar queixes o reclamacions de l’usuari a través del Servei d’Atenció al Client.
 • Respondre en el termini establert a la queixa o reclamació presentada.
 • Atendre els drets en matèria de protecció de dades i consultes al delegat de protecció de dades, com també les activitats necessàries per col·laborar amb l’autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Categories de dades tractades: les categories de dades que tractem per gestionar drets en matèria de protecció de dades, queixes i reclamacions són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades relatives a béns objecte d’assegurament
 • Dades financeres bàsiques
 • Dades de salut
 • Dades de contractació
 • Dades relatives a les prestacions rebudes
 • Dades de les comunicacions mantingudes amb vostè
 • Dades de navegació

3.1.3. Elaboració d’informes de gestió i models estadístics

Els tractaments de dades per crear informes i models estadístics no tenen com a finalitat tractar les dades en relació amb els clients de manera individual.

Aquest tractament de dades és necessari, però accessori a la finalitat principal, que és elaborar informes de gestió o fórmules algorítmiques o matemàtiques i per això es fan utilitzant sempre que és possible tècniques d’anonimització o, si no pot ser, de pseudonimització i minimització de la informació tractada.

Aquests tractaments no tenen cap afectació individual ni conseqüència sobre els titulars de les dades.

Finalitat: la finalitat d’aquest tractament és elaborar informes sobre l’activitat de la companyia i la seva relació amb el mercat, sobre la composició i evolució de la base de clients i sobre la conveniència i eficàcia dels seus productes i serveis.

Les operacions de tractament que es duen a terme per elaborar informes de gestió i models estadístics són:

 • Elaborar models estadístics i actuarials.
 • Elaborar informes estadístics de gestió empresarial.

Categories de dades tractades: les categories de dades que tractem per elaborar informes i models estadístics són:

 • Dades relatives a béns objecte d’assegurament
 • Dades laborals, professionals i socioeconòmiques
 • Dades de salut
 • Dades de contractació
 • Dades relatives a les prestacions
 • Dades obtingudes de l’execució de models estadístics
 • Dades agregades socioeconòmiques i demogràfiques

3.1.4. Prevenció del frau

Finalitat: la finalitat d’aquest tractament és adoptar les mesures necessàries per evitar operacions o conductes malicioses abans que es duguin a terme o revertir-ne els efectes si s’arriben a produir, mitjançant la identificació d’operacions o conductes sospitoses d’intentar cometre frau a l’entitat o als clients.
Les operacions de tractament que es duen a terme en la lluita contra el frau són:

 • Verificar la identitat dels clients que es relacionen amb l’entitat per prevenir accessos fraudulents a informació o operatives.
 • Revisar i analitzar les contractacions i operacions que es fan en els nostres sistemes per protegir els clients del frau en qualsevol canal i prevenir ciberatacs.
 • Revisar i analitzar les activitats derivades de les prestacions sol·licitades per prevenir sol·licituds fraudulentes.  

Categories de dades tractades: les categories de dades que tractem per prevenir el frau són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades relatives a béns objecte d’assegurament
 • Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmica
 • Dades de contractació
 • Dades relatives a les prestacions
 • Dades financeres bàsiques
 • Dades de salut
 • Dades de les comunicacions mantingudes amb vostè
 • Dades obtingudes de l’execució de models estadístics
 • Dades de navegació
 • Dades de xarxes socials o internet

3.2. Tractaments necessaris per executar les relacions precontractuals i contractuals o prestar serveis sol·licitats per l’interessat

Aquests tractaments de dades tenen com a base jurídica el fet que són necessaris per gestionar els contractes que vostè sol·liciti o en els quals vostè és part, o per aplicar, si ho demana, mesures precontractuals, segons s’estableix a l’art. 6.1.b) del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

Per tant, són tractaments necessaris perquè vostè pugui establir i mantenir relacions contractuals amb nosaltres. Si s’hi oposés, finalitzaríem aquestes relacions o no les podríem establir si encara no les haguéssim iniciat.

A continuació, assenyalem per a cadascun: la descripció de la finalitat (Finalitat) i les categories de dades personals que fem servir (Categories de dades tractades).                        

3.2.1. Manteniment i gestió de relacions contractuals (incloent-hi relacions precontractuals)

Finalitat: la finalitat d’aquest tractament de dades és formalitzar i mantenir les relacions contractuals que vostè i nosaltres establim.

Això inclou tractar les seves sol·licituds o mandats, fer les gestions prèvies a una contractació (relacions precontractuals) i tramitar les seves sol·licituds d’accés a sorteigs, promocions o esdeveniments.          

Aquest tractament de dades implica recollir la informació necessària per establir la relació o gestionar la sol·licitud, avaluar la idoneïtat de la contractació i tractar la informació necessària per fer un manteniment i una execució correcta dels contractes.

Les operacions de tractament que es duen a terme abans de formalitzar les relacions contractuals són:

 • Fer qüestionaris per valorar el risc objecte d’assegurament.
 • Gestionar la sol·licitud i l’oferta del producte d’assegurança que s’ajusti millor a les exigències i necessitats del client.
 • Elaborar perfils amb fins actuarials per determinar la prima a la subscripció del contracte d’assegurança. Per dur a terme aquest perfilat es poden tenir en compte les dades personals informades a l’apartat “Categoria de dades tractades” següent.

Les operacions de tractament que es duen a terme per formalitzar, mantenir i executar les relacions contractuals són:

 • Recollir i registrar les dades i els documents necessaris per contractar els productes sol·licitats.
 • Formalitzar la firma dels contractes dels productes i serveis.      
 • Gestionar l’operativa dels productes i serveis que vostè hagi contractat amb nosaltres, cosa que inclou gestionar suplements, prestacions i pagaments dels productes.
 • Aplicar mesures per resoldre impagaments que es puguin produir, cosa que inclou la reclamació d’impagats.
 • Fer les comunicacions derivades de les relacions contractuals amb nosaltres, com també conèixer l’opinió que ens vulgui facilitar sobre els serveis restats.
 • Tramitar les sol·licituds d’accés a sorteigs, promocions o esdeveniments, incloent-hi la gestió.
 • Fer les verificacions o recerques necessàries per determinar, i si és el cas pagar, la indemnització a l’assegurat, al beneficiari o al perjudicat.
 • Elaborar perfils amb fins actuarials per determinar la prima a l’hora de renovar el contracte d’assegurança. Per dur a terme aquest perfilat, es poden tenir en compte les dades personals informades a l’apartat “Categoria de dades tractades” següent.
 • Efectuar l’abonament adequat als prestadors o el reintegrament a l’assegurat o els seus beneficiaris de les despeses que s’hagin produït en l’àmbit del contracte d’assegurança.
 • Atendre les consultes que ens faci i fer el seguiment de la relació contractual que mantenim amb vostè.

Categories de dades tractades: les categories de dades que tractarem per desenvolupar les relacions contractuals (incloent-hi relacions precontractuals) són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades relatives a béns objecte d’assegurament  
 • Dades laborals, professionals i socioeconòmiques 
 • Dades financeres bàsiques
 • Dades de salut
 • Dades biomètriques
 • Dades de contractació
 • Dades relatives a les prestacions
 • Dades de les comunicacions mantingudes amb vostè
 • Dades obtingudes de l’execució de models estadístics
 • Dades agregades socioeconòmiques i demogràfiques

3.2.2. Accés als serveis digitals de SegurCaixa Adeslas

Finalitat: la finalitat d’aquest tractament de dades és prestar els serveis digitals que SegurCaixa Adeslas posi a disposició dels clients.

Això inclou l’accés als llocs web i aplicacions mòbils que SegurCaixa Adeslas publiqui per permetre l’accés als seus serveis a través de les xarxes de comunicacions.

Les operacions de tractament que es duen a terme en l’ús dels nostres serveis digitals són:

 • Registrar i autenticar els usuaris que vulguin accedir a les plataformes digitals de SegurCaixa Adeslas.
 • Verificar la identitat de l’usuari per permetre l’accés a les plataformes digitals des d’on es presten els serveis digitals.
 • Enviar comunicacions informatives o documentació relativa als serveis prestats o productes contractats.
 • Permetre l’accés a informació i documents relatius als serveis prestats o productes contractats.
 • Fer enquestes de satisfacció i de la qualitat percebuda dels serveis o productes contractats.
 • Resoldre incidències, dubtes o consultes relatives als serveis prestats.
 • Facilitar l’accés i l’ús dels seus comptes d’usuari en els diversos serveis digitals.
 • Possibilitar la descàrrega i l’ús d’aplicacions mòbils per prestar-hi serveis.
 • Establir canals de comunicació amb els usuaris per gestionar i prestar els serveis proporcionats a través de canals digitals, servei de xat, gestió de cites, consultes del quadre mèdic, gestió de prestacions i, en general, atendre les sol·licituds i consultes que els usuaris ens puguin fer arribar a través dels canals digitals habilitats a l’efecte.
 • Possibilitar la participació en promocions, sorteigs o concursos que es puguin dur a terme a través dels entorns i les plataformes digitals.

Categories de dades tractades: les categories de dades que tractarem per gestionar l’accés als serveis digitals de SegurCaixa Adeslas són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades relatives a béns objecte d’assegurament   
 • Dades laborals, professionals i socioeconòmics
 • Dades financeres bàsiques
 • Dades de salut
 • Dades biomètriques
 • Dades d’informació comercial
 • Dades de contractació
 • Dades relatives a les prestacions
 • Dades de les comunicacions mantingudes amb vostè
 • Dades de navegació
 • Dades geogràfiques

3.2.3. Programes d’acompanyament en plans de vida saludable i prevenció en matèria de salut

Finalitat: la finalitat d’aquest tractament de dades és executar els serveis d’acompanyament en plans de vida saludable i prevenció en matèria de salut, als quals vostè hagi sol·licitat adherir-s’hi.

Les operacions de tractament que es duen a terme per la seva participació en programes d’acompanyament en plans de vida saludable i prevenció en matèria de salut són:

 • Identificar l’usuari per a l’adhesió corresponent al pla sol·licitat.
 • Enviar comunicacions informatives relatives al pla al qual s’hagi adherit.
 • Possibilitar l’enviament de missatges de tipus SMS o a través del correu electrònic o per correu postal, amb recomanacions o recordatoris de proves diagnostiques o terapèutiques.
 • Resoldre incidències, dubtes o consultes relatives als serveis prestats.
 • Possibilitar l’enviament de material educatiu o notícies de salut d’interès a través del correu electrònic, per correu postal o altres mitjans electrònics.
 • Fer diverses enquestes que permetin mesurar els factors de risc o la qualitat de vida dels assegurats i el grau de satisfacció de les persones inscrites en el programa.
 • Permetre la realització de trucades telefòniques de suport i ajuda per controlar factors de risc o malalties.
 • Fer-li un seguiment clínic per part dels professionals sanitaris involucrats en el desenvolupament.
 • Informar sobre l’existència d’altres plans que li puguin interessar.

Categories de dades tractades: les categories de dades que tractem per desenvolupar programes d’acompanyament en plans de vida saludable i prevenció en matèria de salut són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades de salut
 • Dades de contractació
 • Dades de les comunicacions mantingudes amb vostè

3.3. Tractaments basats en l’interès legítim

Aquests tractaments tenen com a base jurídica la satisfacció d’interessos legítims perseguits per SegurCaixa Adeslas o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els seus interessos o els seus drets i llibertats fonamentals, segons s’estableix a l’art. 6.1.f) del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

La realització d’aquests tractaments implica que haurem fet una ponderació entre els seus drets i el nostre interès legítim en la qual haurem conclòs que preval l’últim. En cas contrari, no faríem el tractament. Vostè pot consultar en qualsevol moment l’anàlisi de ponderació de l’interès legítim d’un tractament enviant la consulta a l’adreça de contacte del nostre delegat de protecció de dades.

Així mateix, li recordem que té dret a oposar-se als tractaments basats en l’interès legítim. Ho pot fer d’una manera senzilla i gratuïta a través dels canals que li indiquem a l’epígraf 6.

3.3.1. Dur a terme accions comercials amb clients sobre productes i serveis de l’entitat.

SegurCaixa Adeslas té un interès legítim a promocionar la seva imatge i els seus productes sobre els seus clients.

Finalitat: la finalitat d’aquest tractament de dades és promocionar, mitjançant ofertes i promocions, els productes o serveis comercialitzats per SegurCaixa Adeslas.

En concret, sempre que l’interessat no s’hi oposi i mantingui alguna mena de relació directa amb SegurCaixa Adeslas, pot rebre, per qualsevol canal de comunicació, incloent-hi mitjans electrònics, informació sobre ofertes o promocions relatives als productes contractats i sobre altres de comercialitzats per SegurCaixa Adeslas que li poden interessar amb la finalitat de mantenir-lo informat sobre productes o serveis, incentivar-ne la contractació i fomentar-ne la fidelització.

Per fer-ho, l’informem que es poden analitzar les seves dades personals a fi d’elaborar un perfil que permeti que aquestes comunicacions s’ajustin tant com sigui possible a les seves necessitats i preferències. En aquesta anàlisi es poden tenir en compte dades socioeconòmiques i demogràfiques, com també dades relatives als productes contractats amb SegurCaixa Adeslas.

Les operacions de tractament que es duen a terme per fer prospecció comercial a clients són:

 • Enviar comunicacions sobre productes o serveis comercialitzats per SegurCaixa Adeslas.
 • Fer comunicacions per retenir clients que hagin informat la seva voluntat de causar baixa dels productes o serveis, com també accions de fidelització sobre els clients que tinguin contractat un producte o servei, entre d’altres, el lliurament de regals, invitacions a esdeveniments o l’aplicació d’ofertes i promocions sobre els seus productes o serveis.
 • Determinar el públic objectiu de les accions de màrqueting directe, d’acord amb l’aplicació de tècniques de segmentació o l’elaboració d’un perfil comercial que permeti avaluar preferències personals, interessos, gustos o el seu comportament a fi d’ajustar les comunicacions que s’envien. Per fer aquest perfilat, es poden tenir en compte les dades personals informats a l’apartat següent de “Categoria de dades tractades”.
 • Aplicar exclusions comercials determinades per la normativa o manifestades pels interessats.

Categories de dades tractades: les categories de dades que tractem per a aquesta finalitat són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades relatives a béns objecte d’assegurament  
 • Dades laborals, professionals i socioeconòmiques
 • Dades de informació comercial
 • Dades de contractació
 • Dades relatives a les prestacions
 • Dades de navegació
 • Dades obtingudes de l’execució de models estadístics   
 • Dades agregades socioeconòmiques i demogràfiques

3.3.2. Enviament d’alertes per protegir l’actiu objecte d’assegurament, comunicacions informatives sobre serveis i beneficis que inclou el producte contractat.

SegurCaixa Adeslas té un interès legítim a mantenir informats els clients sobre tots els aspectes que puguin ajudar a protegir els seus béns coberts per les pòlisses contractades.   

Finalitat: la finalitat d’aquest tractament de dades és enviar-li informació, en diferents formats i canals de comunicació, via postal, SMS, e-mail, notificacions a l’àrea privada o notificacions a través d’aplicacions mòbils, que li pugui interessar en relació amb el producte o serveis contractats, de manera que es protegeixin els seus interessos contractuals i els de la nostra companyia, i en especial, protegint l’actiu objecte d’assegurament. Així mateix, es persegueix facilitar informació perquè els clients puguin fer ús i beneficiar-se de tots els serveis que inclou el producte contractat.

Les operacions de tractament que es duen a terme per enviar alertes, comunicacions informatives sobre serveis o beneficis inclosos en el producte contractat són:

 • Determinar els interessos objecte de rebre les comunicacions.
 • Establir la periodicitat amb la qual ens relacionem amb vostè per a aquesta finalitat.
 • Enviar comunicacions per qualsevol via de contacte disponible amb vostè sobre alertes de protecció, informació relativa als seus productes contractats.

Categories de dades tractades: les categories de dades que tractem per a aquesta finalitat són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades relatives a béns objecte d’assegurament  
 • Dades de contractació

3.3.3. Tractament de dades de contacte de representants d’entitats jurídiques, d’empresaris individuals i de professionals liberals

SegurCaixa Adeslas té un interès legítim a accedir a informació identificativa i de contacte de representants d’entitats jurídiques, empresaris individuals i professionals liberals per fomentar el desenvolupament de relacions comercials amb una entitat jurídica o amb persones físiques quan s’hi refereixin únicament en el desenvolupament de la seva activitat professional. 

Finalitat: la finalitat d’aquest tractament de dades és tractar dades identificatives i de contacte de representants de persones jurídiques, empresaris individuals i professionals liberals per establir relacions d’índole comercial amb altres entitats jurídiques, empresaris individuals i professionals liberals en la seva activitat professional.      

Les operacions de tractament que es duen a terme són:      

 • Captar dades identificatives i de contacte a través de fonts d’accés públiques o de tercers relatives a empreses.   
 • Remetre comunicacions a entitats jurídiques, empresaris individuals i professionals liberals en la seva activitat professional.
 • Gestionar les relacions mercantils i comercials amb la persona, empresaris individuals i professionals liberals en la seva activitat professional.

Categories de dades tractades: les categories de dades que tractem per a aquesta finalitat són:

 • Dades identificatives i de contacte 
 • Dades laborals, professionals i socioeconòmiques

3.4. Tractaments basats en el consentiment

Aquests tractaments tenen com a base jurídica el seu consentiment, segons s’estableix a l’art. 6.1.a) del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

Li podem haver sol·licitat aquest consentiment per diferents canals. Si per alguna circumstància mai no li hem sol·licitat el consentiment, aquests tractaments no se li aplicaran.

3.4.1. Gestió comercial de clients potencials

Finalitat: la finalitat d’aquest tractament de dades és enviar-li comunicacions comercials sobre productes i serveis oferts per SegurCaixa Adeslas.

Amb aquesta finalitat es fa una elaboració de perfils que ens permetin identificar-lo amb segments de clients amb característiques similars a les seves i suggerir-li productes i serveis que creguem que li poden interessar, com també establir la periodicitat amb la qual ens relacionem amb vostè.

Mitjançant aquest tractament analitzarem les seves dades per mirar de deduir les seves preferències o necessitats i, d’aquesta manera, poder-li fer ofertes comercials que creguem que puguin tenir més interès que altres ofertes genèriques.

Només farem aquest tractament de les seves dades si vostè ens ha donat consentiment per fer-ho. El seu consentiment romandrà vigent durant 18 mesos prorrogables.

Les operacions de tractament que es duen a terme en la gestió comercial de clients potencials són:

 • Registrar les dades facilitades per l’interessat.
 • Enviar-li comunicacions amb finalitats de màrqueting directe; en concret pot rebre, per qualsevol canal de comunicació, incloent-hi mitjans electrònics, informació sobre ofertes o promocions relatives a productes i serveis comercialitzats per SegurCaixa Adeslas.
 • Elaborar un perfil comercial amb les seves dades que permeti que aquestes comunicacions s’ajustin tant com sigui possible a les seves necessitats i preferències. Per fer aquest perfilat, es pot tenir en compte les dades personals informades a l’apartat “Categoria de dades tractades següent”.

Categories de dades tractades: les categories de dades que tractem per a aquesta finalitat són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades d’informació comercial
 • Dades de les comunicacions mantingudes amb vostè
 • Dades agregades socioeconòmiques i demogràfiques

3.4.2. Anàlisi de dades de navegació (galetes o cookies)

Finalitat: la finalitat d’aquest tractament de dades és fer servir galetes i altres arxius de funcionalitat similar perquè s’emmagatzemin al seu dispositiu i, d’aquesta manera, puguin recordar informació sobre vostè.

Les galetes són petits arxius de dades que s’envien a l’ordinador de l’usuari, telèfon mòbil o altres dispositius d’accés quan visita una pàgina web i que permeten obtenir informació relativa a la seva navegació o un codi que permet identificar unívocament l’usuari.

Les galetes necessàries ajuden a fer una pàgina web utilitzable activant funcions bàsiques com la navegació a la pàgina i l’accés a àrees segures de la pàgina web. La pàgina web no pot funcionar adequadament sense aquestes galetes. Sobre la base del seu consentiment, tractem les seves dades a través de:

 • Galetes d’estadístiques: les galetes d’estadístiques ajuden els propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de manera anònima.
 • Galetes de perfilat: les galetes de perfilat emmagatzemen informació sobre el comportament dels usuaris obtinguda a través dels seus hàbits de navegació. Aquestes dades ens permeten desenvolupar un perfil específic i mostrar-li publicitat en funció dels gustos i interessos que tingui.      
 • Galetes de màrqueting: les galetes de màrqueting es fan servir per rastrejar els visitants a les pàgines web. La intenció és mostrar anuncis rellevants i atractius per a l’usuari individual i, per tant, més valuosos per als editors i tercers anunciants.             

Pot obtenir més informació sobre les operacions de tractament i finalitats per cada categoria de galeta, i com gestionar els seus consentiments sobre les galetes a la política de galetes següent https://www.segurcaixaadeslas.es/ca/cookies

Categories de dades tractades: les categories de dades que tractem per a aquesta finalitat són:

 • Dades de navegació

3.4.3. Identificació de clients i firma de documentació mitjançant l’ús de biometria

Finalitat: la finalitat d’aquest tractament de dades és fer servir mitjans tècnics que utilitzen biometria per verificar la seva identitat i per signar operacions o contractes amb nosaltres.

Només durem a terme aquest tractament de les dades si vostè ens n’ha donat el consentiment per fer-lo. Sempre que hàgim de fer servir la seva informació biomètrica li demanarem consentiment.

Categories de dades tractades: les categories de dades que tractarem per a aquesta finalitat són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades biomètriques

3.4.4. Cessió de dades a CaixaBank

Finalitat: la finalitat d’aquest tractament de dades és poder cedir les dades que li indicarem a continuació a CaixaBank, SA, amb NIF A08663619 i domicili al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, amb el propòsit que li facin ofertes comercials dels productes i serveis que comercialitzen.

Només durem a terme aquest tractament de les dades si vostè ens n’ha donat consentiment per fer-lo. El seu consentiment romandrà vigent mentre vostè no el revoqui i mantingui algun producte contractat amb nosaltres.

Categories de dades tractades: les categories de dades que tractem per a aquesta finalitat són:

 • Dades identificatives i de contacte

4. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Les dades personals tractades es conserven mentre siguin necessàries per satisfer alguna de les finalitats de tractament que s’indiquen a l’epígraf 3, moment en el qual les dades s’eliminen tret que hi hagi una obligació legal de conservar-les.

Pel que fa a la determinació del termini d’acord amb l’obligació legal de conservació, a tall enunciatiu, però no limitatiu, es presenten els supòsits següents:

 • Les dades que ens lliuri per sol·licitar l’assegurança es poden mantenir almenys durant el termini de vigència de l’oferta, d’acord amb el que s’estableix a la legislació que regula l’activitat de les entitats asseguradores i reasseguradores.
 • Les dades que es recullen per formalitzar un contracte d’assegurança i la resta que s’origini mentre es mantinguin aquestes relacions comercials, es bloquegen quan hagin deixat de ser necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir. Aquest bloqueig suposa que les dades es conserven només a disposició d’administracions públiques, jutges i tribunals perquè l’entitat atengui les possibles responsabilitats derivades del tractament durant el termini de prescripció.

5. DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS (CESSIONS DE DADES)

SegurCaixa Adeslas tracta les dades personals dels interessats amb la confidencialitat deguda i no fa cessions de dades a tercers, tret de les que s’indiquen a continuació i per a les finalitats següents:          

 • A administracions, autoritats i organismes públics, incloent-hi jutjats i tribunals, i el Consorci de Compensació d’Assegurances, la informació mínima imprescindible quan així ho exigeixi la regulació del mercat d’assegurances, els mercats financers, la normativa mercantil i tributària, o qualsevol altra normativa aplicable a SegurCaixa Adeslas.
 • A la matriu del grup empresarial del qual forma part integrant SegurCaixa Adeslas, la informació mínima imprescindible per complir les obligacions legals que imposa la legislació mercantil i d’assegurances.
 • A entitats d’assegurances, entitats reasseguradores, centres i professionals sanitaris, tallers de reparació de vehicles, professional o empreses de reparacions domèstiques, pèrits o altres professionals anàlegs i entitats financeres, la informació mínima imprescindible per complir les obligacions derivades del contracte d’assegurança i els sinistres/prestacions que hi estiguin vinculats.
 • En el cas que tingui una pòlissa d’assegurança d’automòbils, es poden comunicar dades personals a UNESPA com a responsable dels fitxers comuns constituïts per les entitats asseguradores que s’indiquen a continuació:
  • Fitxer de pèrdua total, robatori i incendi amb la finalitat de facilitar la identificació automatitzada de possibles situacions d’anomalia i de risc de frau, cooperar amb les forces i els cossos de seguretat de l’Estat en facilitar la investigació de possibles delictes de robatori i estafa, entre d’altres, relacionats amb els vehicles de motor assegurats; i cooperar amb CENTRO ZARAGOZA, les forces i els cossos de seguretat de l’Estat, la Direcció General de Trànsit i l’entitat asseguradora afectada en la identificació i localització dels vehicles robats i indemnitzats. Per exercir els drets de protecció de dades es pot adreçar a TIREA, ctra. de Las Rozas a El Escorial, km 0,3 Las Rozas 28231 MADRID.
  • Fitxer històric d’assegurances d’automòbils amb la finalitat de facilitar, en el moment de subscriure el contracte, informació rigorosa i contrastada de les dades de sinistralitat mitjançant la posada en comú de la informació obtinguda a través de pòlisses i sinistres, dels cinc últims anys, en els termes expressats a la Llei de responsabilitat civil i assegurança. Per exercir els drets de protecció de dades es pot adreçar a TIREA, ctra. de Las Rozas a El Escorial, km 0,3 Las Rozas 28231 MADRID.

Pot trobar la resta de la informació de protecció de dades relativa a aquests fitxers als webs d’UNESPA (www.unespa.es) i TIREA (www.tirea.es).

 • A Mutua Madrileña Automovilista, Sociedad de Seguros a Prima Fija, amb domicili al passeig de la Castellana, 33 (28046, Madrid), les dades identificatives dels mutualistes que hagin contractat pòlisses amb SegurCaixa Adeslas per validar el dret, com a mutualista o assegurat del Grup Mutua Madrileña, de subscriure la pòlissa amb les condicions especials per a mutualistes.
 • Si hi ha prestat consentiment, a CaixaBank, SA, amb NIF A08663619 i domicili al carrer del Pintor Sorolla, 2-4 46002 València, les seves dades identicatives i de contacte amb la finalitat que li puguin adreçar, a través de qualsevol mitjà de comunicació (postal, telefònic, electrònic, etc.), informació comercial dels seus productes i serveis.

També poden tenir accés a les seves dades personals els proveïdors de serveis amb els quals SegurCaixa Adeslas mantingui una relació contractual i tinguin la condició d’encarregats del tractament.

6. DRETS DE L’INTERESSAT EN RELACIÓ AMB EL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

L’interessat pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l’abast que estableixi la normativa aplicable en cada moment. També té dret a retirar el consentiment als tractaments voluntaris si l’hagués prestat i a oposar-se a rebre comunicacions comercials. Per exercir aquests drets es pot adreçar a SegurCaixa Adeslas per algun dels canals següents:

 • Correu postal, adjuntant-hi la fotocòpia del DNI o el document equivalent, adreçat a: “Tramitación Derechos de Privacidad” al passeig de la Castellana 259C – 6a planta – Torre de Cristal, 28046 Madrid.
 • Correu electrònic, adjuntant-hi una còpia del DNI o el document equivalent, adreçat a: lopd@segurcaixaadeslas.es.
 • Presencialment, en qualsevol de les oficines d’atenció al client de SegurCaixa Adeslas.

A més, l’informem que pot presentar una reclamació derivada del tractament de les dades personals a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.aepd.es, si considera que el tractament de les seves dades personals infringeix la normativa en vigor.

7. TRANSFERÈNCIES DE DADES FORA DE L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU

A SegurCaixa Adeslas tractem les seves dades dins de l’Espai Econòmic Europeu i, amb caràcter general, contractem prestadors de serveis ubicats també dins de l’Espai Econòmic Europeu o en països que han estat declarats amb un nivell adequat de protecció per la Comissió Europea.

Si necessitem utilitzar proveïdors de serveis que facin tractaments fora de l’Espai Econòmic Europeu o en països que no han estat declarats amb un nivell adequat de protecció, exigim a aquests proveïdors les garanties adequades d’acord amb el que s’estableix al RGPD.

8. DECISIONS AUTOMATITZADES

Si durant les relacions contractuals que manté amb nosaltres adoptéssim decisions que poguessin produir efectes jurídics sobre vostè o que el poguessin afectar significativament basades únicament i exclusiva en el tractament automatitzat (és a dir, sense la participació d’una persona), l’informaríem sobre això i també de la lògica en virtut de la qual l’hem adoptada, en la documentació contractual del producte o serveis que ens hagi sol·licitat.

Així mateix, en aquell moment, adoptarem mesures per salvaguardar els seus drets i interessos i li facilitarem el dret a obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió.

9. MENORS

SegurCaixa Adeslas, amb caràcter general, només tracta dades de menors de 18 anys en els supòsits en els quals els seus representants legals hagin facilitats les seves dades per formalitzar pòlisses d’assegurança contractades amb aquesta entitat. En aquests casos, SegurCaixa Adeslas limita el tractament de les dades personals d’aquests menors per atendre les seves obligacions legals i l’execució correcta del contracte d’assegurança.

Així mateix, d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, els majors de 14 anys poden exercir directament amb el responsable del tractament els drets que tenen reconeguts.               

10. REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

SegurCaixa Adeslas pot modificar aquesta Política de protecció de dades en funció d’exigències legislatives, reglamentàries o amb la finalitat d’adaptar-la a la normativa vigent, com també a les instruccions i les recomanacions que dicta l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres autoritats. Es recomana, per tant, revisar periòdicament la Política de protecció de dades.

 

Data de l’última actualització: març del 2022.