Canal Intern d’Informació

 

SegurCaixa Adeslas facilita un canal intern d’informació a través del qual es pot comunicar qualsevol acció o omissió que es produeixi en l’àmbit d’actuació de la companyia o de les seves societats filials Adeslas Dental, SAU, Adeslas Salud, SAU i AgenCaixa, SAU, que puguin constituir infraccions en l’àmbit del dret de la Unió Europea, infraccions penals, administratives greus o molt greus o infraccions dels codis ètics respectius i de la normativa interna.

Per gestionar les informacions que es rebin per aquest canal intern d’informació, SegurCaixa Adeslas i les seves societats filials disposen d’una política i un procediment els principis essencials i garanties dels quals es poden consultar en aquest enllaç.

Aquest canal intern d’informació no tramita consultes, queixes ni reclamacions de prenedors, assegurats o beneficiaris d’assegurances.

El canal intern d’informació el gestiona una entitat independent amb la finalitat de salvaguardar la confidencialitat de la identitat de la persona informant, i està prohibida qualsevol mena de represàlia per utilitzar el canal de bona fe.

 

L’accés al canal intern d’informació es pot fer a través d’aquest enllaç.