Transparència i ètica

Visió i valors

SegurCaixa Adeslas té com a objectiu ser la companyia no de vida de més creixement rendible del mercat espanyol, basat en el lideratge en salut i la distribució bancasseguradora.

La companyia estructura el seu compromís amb els diferents grups d’interès –empleats, clients, accionistes, col·lectiu mèdic, administracions públiques, proveïdors, societat i medi ambient– sobre la base dels seus valors corporatius: qualitat, confiança, proximitat i dinamisme, uns valors que estan integrats en la gestió de la companyia i que tots els professionals assumeixen.

Aquests valors centrals es recullen al Codi Ètic de SegurCaixa Adeslas, i en el de les societats del grup –Adeslas Dental, SAU; Adeslas Salud, SAU, i AgenCaixa, SAU–, i en constitueixen la identitat, de manera que a través seu es creen dia a dia vincles de relació amb tots els grups d’interès.

 

Codi Étic SegurCaixa Adeslas

 

Accedeixi als codis ètics del Grup SegurCaixa Adeslas:

Codi Ètic SegurCaixa Adeslas
The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.
Codi Ètic  Adeslas Dental
Documento
Codi Ètic Adeslas Salut
Documento
Codi Ètic AgenCaixa
Documento

 

 

Política de prevenció de riscos penals

Aquests valors es reforcen i es complementen amb un ferm compromís de respecte a la legalitat i de rebuig absolut a la comissió de qualsevol acte que impliqui una situació de frau, corrupció, suborn o qualsevol altre il·lícit penal, i per a això les societats que conformen el Grup SegurCaixa Adeslas assumeixen els principis d’actuació i objectius corresponents de prevenció de riscos penals en els models respectius de prevenció de delictes.

Així, i com a part d’aquesta cultura de compliment i de millora contínua, AENOR ha certificat el Sistema de Prevenció de Riscos Penals de SegurCaixa Adeslas, en la Norma UNE 19601 “Sistemes de Gestió de Compliance Penal”, que alinea el nostre sistema amb les millors pràctiques del mercat en matèria de prevenció de riscos penals.

Principis d’actuació i objectius en matèria de prevenció de riscos penals
   

 

Política de compliment fiscal

En l’àmbit tributari, el Grup SegurCaixa Adeslas manifesta el seu compromís amb el compliment de la normativa fiscal aplicable i de prevenció de qualsevol acte il·lícit en aquesta matèria, mitjançant l’aprovació i l’aplicació de la Política de Compliment Fiscal dins del Sistema de Govern, els objectius de compliment, principis d’actuació i estratègia tributària de la qual són de compliment obligat per a les societats del Grup SegurCaixa Adeslas en els models respectius de Govern Fiscal

Objectius i principis d’actuació en matèria fiscal i estratègia tributària