Transparència i ètica

Visió i valors

SegurCaixa Adeslas té com a objectiu ser la companyia no de vida de més creixement rendible del mercat espanyol, basat en el lideratge en salut i la distribució bancasseguradora.

La companyia estructura el seu compromís amb els diferents grups d’interès –empleats, clients, accionistes, col·lectiu mèdic, administracions públiques, proveïdors, societat i medi ambient– sobre la base dels seus valors corporatius: qualitat, confiança, proximitat i dinamisme, uns valors que estan integrats en la gestió de la companyia i que tots els professionals assumeixen.

Aquests valors centrals es recullen al Codi Ètic de SegurCaixa Adeslas, i en el de les societats del grup –Adeslas Dental, SAU; Adeslas Salud, SAU, i AgenCaixa, SAU–, i en constitueixen la identitat, de manera que a través seu es creen dia a dia vincles de relació amb tots els grups d’interès.

 

Codi Étic SegurCaixa Adeslas

 

Accedeixi als codis ètics del Grup SegurCaixa Adeslas:

Codi Ètic SegurCaixa Adeslas
Documento
Codi Ètic  Adeslas Dental
Documento
Codi Ètic Adeslas Salut
Documento
Codi Ètic AgenCaixa
Documento

 

 

Política de prevenció de riscos penals

Aquests valors es reforcen i es complementen amb un ferm compromís de respecte a la legalitat i de rebuig absolut a la comissió de qualsevol acte que impliqui una situació de frau, corrupció, suborn o qualsevol altre il·lícit penal, i per a això les societats que conformen el Grup SegurCaixa Adeslas assumeixen els principis d’actuació i objectius corresponents de prevenció de riscos penals en els models respectius de prevenció de delictes.

Així, i com a part d’aquesta cultura de compliment i de millora contínua, AENOR ha certificat el Sistema de Prevenció de Riscos Penals de SegurCaixa Adeslas, en la Norma UNE 19601 “Sistemes de Gestió de Compliance Penal”, que alinea el nostre sistema amb les millors pràctiques del mercat en matèria de prevenció de riscos penals.

Principis d’actuació i objectius en matèria de prevenció de riscos penals
Documento
   

 

Política de compliment fiscal

En l’àmbit tributari, el Grup SegurCaixa Adeslas manifesta el seu compromís amb el compliment de la normativa fiscal aplicable i de prevenció de qualsevol acte il·lícit en aquesta matèria, mitjançant l’aprovació i l’aplicació de la Política de Compliment Fiscal dins del Sistema de Govern, els objectius de compliment, principis d’actuació i estratègia tributària de la qual són de compliment obligat per a les societats del Grup SegurCaixa Adeslas en els models respectius de Govern Fiscal

Objectius i principis d’actuació en matèria fiscal i estratègia tributària
   

Canal de denúncies

SegurCaixa Adeslas facilita un canal de denúncies a través del qual es poden comunicar fets o situacions que hagin tingut lloc en l’àmbit d’actuació de la companyia o de les seves societat filials –Adeslas Dental, SAU; Adeslas Salud, SAU, i AgenCaixa, SAU–, que suposin una vulneració dels codis ètics respectius, de la seva normativa interna o de la legislació que els sigui aplicable en el desenvolupament de les seves activitats.

Aquest canal de denúncies no tramita consultes, queixes ni reclamacions dels prenedors d’assegurances, assegurats o beneficiaris d’assegurances. Per a això cal seguir el procediment previst a l’apartat “Qualitat” d’aquesta pàgina web.

El canal de denúncies el gestiona un tercer independent amb la finalitat de salvaguardar la confidencialitat de la identitat del denunciant, i es garanteix que no hi haurà represàlies per la utilització d’aquest canal de denúncies de bona fe.

Si vol presentar una denúncia cliqui aquí.

×

Informació legal i protecció de dades

Informació legal: recorda que pots desistir del contracte, sense haver-ne d’indicar els motius i sense que se t’apliqui cap penalització, durant els primers trenta dies naturals des de la data en què l’assegurador et faciliti la documentació corresponent a la pòlissa.  

Informació bàsica sobre protecció de dades: SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, com a responsable del tractament,tracta les dades personals que es facilitin per tramitar la simulació d’assegurança i per fer el perfilat per calcular l’import de la prima. Si no es formalitza la pòlissa, quan hagin passat deu dies hàbils des de la data de finalització de validesa d’aquesta simulació les dades que contingui es cancel·len. Així mateix, les dades de contacte es fan servir per enviar-te la informació derivada de la sol·licitud, que pot generar una trucada al telèfon que s’ha informat en el procés de tarifació, com també fer-te arribar la informació a través del correu electrònic que has facilitat.  
Les dades que es faciliten no se cedeixen a tercers, tret d’obligació legal o per prestar el servei. Pots consultar més informació sobre la política de protecció de dades de SegurCaixa Adeslas i, especialment, sobre com pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i altres, a la pàgina web següent: https://www.segurcaixaadeslas.es/ca/proteccio-de-dades