Publicada:

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

 

En uso de la facultad que le ha conferido el Consejo de Administración, el Presidente de la Compañía convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, calle de Juan Gris, 20-26, de Barcelona, a las 12:00 horas del día 27 de julio de 2017 en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

 

Orden del día​ 

     1.    Aprobación, en su caso, de dividendo extraordinario con cargo a fondos propios de libre disposición.

     2.    Acta de la reunión.

 

Los accionistas podrán ejercer su derecho de información en los plazos y términos previstos en los artículos 197 de la Ley de Sociedades de Capital y 31 de los Estatutos Sociales.

 

En Madrid, a 26 de junio de 2017.​​​​

D. Javier Mira Prieto-Moreno

Presidente Ejecutivo de

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros​

×

Per calcular el preu de l’assegurança, si us plau, accepta la informació següent

Informació legal: recorda que pots desistir del contracte, sense haver-ne d’indicar els motius i sense que se t’apliqui cap penalització, durant els primers trenta dies naturals des de la data en què l’assegurador et faciliti la documentació corresponent a la pòlissa.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

  • Responsable del tractament: SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances.
  • Finalitat i legitimació: basant-nos en el desenvolupament de mesures precontractuals d’acord amb la teva sol·licitud (execució de contracte) tractarem les teves dades personals per tramitar la simulació d’assegurança, com també per fer el perfilat per calcular l’import de la prima. Així mateix, les dades de contacte es faran servir per enviar-te la informació derivada de la sol·licitud.
  • Conservació: en cas que no es formalitzi la pòlissa passats deu dies hàbils des de la data de finalització de validesa d’aquesta simulació, les dades que conté se suprimiran.
  • Destinataris: les dades facilitades no se cediran a tercers, tret d’obligació legal o per prestar el servei.
  • Informació addicional i exercici de dret: pots consultar més informació sobre la política de protecció de dades de SegurCaixa Adeslas i, especialment, sobre com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i altres, a la pàgina web següent: Protecció de dades