Publicada:

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

 

En uso de la facultad que le ha conferido el Consejo de Administración, el Presidente de la Compañía convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, calle de Juan Gris, 20-26, de Barcelona, a las 12:00 horas del día 27 de julio de 2017 en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

 

Orden del día​ 

     1.    Aprobación, en su caso, de dividendo extraordinario con cargo a fondos propios de libre disposición.

     2.    Acta de la reunión.

 

Los accionistas podrán ejercer su derecho de información en los plazos y términos previstos en los artículos 197 de la Ley de Sociedades de Capital y 31 de los Estatutos Sociales.

 

En Madrid, a 26 de junio de 2017.​​​​

D. Javier Mira Prieto-Moreno

Presidente Ejecutivo de

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros​

×

Informació legal i protecció de dades

Informació legal: recorda que pots desistir del contracte, sense haver-ne d’indicar els motius i sense que se t’apliqui cap penalització, durant els primers trenta dies naturals des de la data en què l’assegurador et faciliti la documentació corresponent a la pòlissa.  

Informació bàsica sobre protecció de dades: SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, com a responsable del tractament,tracta les dades personals que es facilitin per tramitar la simulació d’assegurança i per fer el perfilat per calcular l’import de la prima. Si no es formalitza la pòlissa, quan hagin passat deu dies hàbils des de la data de finalització de validesa d’aquesta simulació les dades que contingui es cancel·len. Així mateix, les dades de contacte es fan servir per enviar-te la informació derivada de la sol·licitud, que pot generar una trucada al telèfon que s’ha informat en el procés de tarifació, com també fer-te arribar la informació a través del correu electrònic que has facilitat.  
Les dades que es faciliten no se cedeixen a tercers, tret d’obligació legal o per prestar el servei. Pots consultar més informació sobre la política de protecció de dades de SegurCaixa Adeslas i, especialment, sobre com pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i altres, a la pàgina web següent: https://www.segurcaixaadeslas.es/ca/proteccio-de-dades