Publicada:

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

 

El Presidente del Consejo de Administración, en uso de la facultad que éste le tiene conferida, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar en Barcelona y en el propio domicilio social, calle de Juan Gris, 20-26, a las 16:00  horas del día 20 de abril de 2017 en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orde​n del día

​     1.    Ex​amen y aprobación de la gestión social, del informe de gestión y de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, que incluyen la amortización de activos intangibles de vida útil indefinida. Revisión por el auditor de cuentas​

     2.    Aplicación del resultado del ejercicio 2016.

     3.    Reelección de miembros del Consejo de Administración.

     4.    Remuneración de los miembros del Consejo de Administración.

     5.    Designación del auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2017.

     6.    Aprobación del acta.

 

 

Los accionistas podrán ejercer su derecho de información en los plazos y términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC).​

Según dispone el artículo 272.2 LSC, desde esta convocatoria los accionistas pueden asimismo obtener de la Sociedad de forma gratuita e inmediata los documentos a aprobar por la Junta en el capítulo primero de su orden del día, incluidos el informe de gestión y el del  auditor de cuentas.

 

En Madrid, a 10 de marzo de 2017.

Javier Mira Prieto-Moreno

Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros.

×

Informació legal i protecció de dades

Informació legal: recorda que pots desistir del contracte, sense haver-ne d’indicar els motius i sense que se t’apliqui cap penalització, durant els primers trenta dies naturals des de la data en què l’assegurador et faciliti la documentació corresponent a la pòlissa.  

Informació bàsica sobre protecció de dades: SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, com a responsable del tractament,tracta les dades personals que es facilitin per tramitar la simulació d’assegurança i per fer el perfilat per calcular l’import de la prima. Si no es formalitza la pòlissa, quan hagin passat deu dies hàbils des de la data de finalització de validesa d’aquesta simulació les dades que contingui es cancel·len. Així mateix, les dades de contacte es fan servir per enviar-te la informació derivada de la sol·licitud, que pot generar una trucada al telèfon que s’ha informat en el procés de tarifació, com també fer-te arribar la informació a través del correu electrònic que has facilitat.  
Les dades que es faciliten no se cedeixen a tercers, tret d’obligació legal o per prestar el servei. Pots consultar més informació sobre la política de protecció de dades de SegurCaixa Adeslas i, especialment, sobre com pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i altres, a la pàgina web següent: https://www.segurcaixaadeslas.es/ca/proteccio-de-dades