Publicada:

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros 

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado la convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar en Madrid, Paseo de la Castellana 33, a las 16:00 horas del día 19 de septiembre de 2018 en primera convocatoria, y en su caso a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

 

Orden del día

  1. 1. Cese y nombramiento de Consejeros.
  2. 2. Aprobación del acta.

 

Los accionistas podrán ejercer su derecho de información en los plazos y términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y 31 de los Estatutos Sociales.

 

En Madrid, a 19 de julio de 2018.

 

Javier Mira Prieto-Moreno

Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros.

×

Informació legal i protecció de dades

Informació legal: recorda que pots desistir del contracte, sense haver-ne d’indicar els motius i sense que se t’apliqui cap penalització, durant els primers trenta dies naturals des de la data en què l’assegurador et faciliti la documentació corresponent a la pòlissa.  

Informació bàsica sobre protecció de dades: SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, com a responsable del tractament,tracta les dades personals que es facilitin per tramitar la simulació d’assegurança i per fer el perfilat per calcular l’import de la prima. Si no es formalitza la pòlissa, quan hagin passat deu dies hàbils des de la data de finalització de validesa d’aquesta simulació les dades que contingui es cancel·len. Així mateix, les dades de contacte es fan servir per enviar-te la informació derivada de la sol·licitud, que pot generar una trucada al telèfon que s’ha informat en el procés de tarifació, com també fer-te arribar la informació a través del correu electrònic que has facilitat.  
Les dades que es faciliten no se cedeixen a tercers, tret d’obligació legal o per prestar el servei. Pots consultar més informació sobre la política de protecció de dades de SegurCaixa Adeslas i, especialment, sobre com pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i altres, a la pàgina web següent: https://www.segurcaixaadeslas.es/ca/proteccio-de-dades