Publicada:

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

 

El Consejo de Administración ha acordado la convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, 259-C, a las 16:00 horas del día 20 de junio de 2018 en primera convocatoria, y en su caso a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

 

  1. Modificación del artículos 35 de los Estatutos Sociales adaptando su contenido según las recomendaciones de la Guía Técnica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 3/2017 sobre Comisiones de Auditoría de Entidades de Interés Público.
  2. Cese y nombramiento de administradores.
  3. Aprobación del acta.

 

Los accionistas podrán ejercer su derecho de información en los plazos y términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y 31 de los Estatutos Sociales.

Además, de acuerdo con lo que dispone el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo del Consejo de Administración, así como pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

 

En Madrid, a 18 de mayo de 2018. 

 

Javier Mira Prieto-Moreno 

Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de 

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros.

×

Per calcular el preu de l’assegurança, si us plau, accepta la informació següent

Informació legal: recorda que pots desistir del contracte, sense haver-ne d’indicar els motius i sense que se t’apliqui cap penalització, durant els primers trenta dies naturals des de la data en què l’assegurador et faciliti la documentació corresponent a la pòlissa.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

  • Responsable del tractament: SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances.
  • Finalitat i legitimació: basant-nos en el desenvolupament de mesures precontractuals d’acord amb la teva sol·licitud (execució de contracte) tractarem les teves dades personals per tramitar la simulació d’assegurança, com també per fer el perfilat per calcular l’import de la prima. Així mateix, les dades de contacte es faran servir per enviar-te la informació derivada de la sol·licitud.
  • Conservació: en cas que no es formalitzi la pòlissa passats deu dies hàbils des de la data de finalització de validesa d’aquesta simulació, les dades que conté se suprimiran.
  • Destinataris: les dades facilitades no se cediran a tercers, tret d’obligació legal o per prestar el servei.
  • Informació addicional i exercici de dret: pots consultar més informació sobre la política de protecció de dades de SegurCaixa Adeslas i, especialment, sobre com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i altres, a la pàgina web següent: Protecció de dades