Inicia
SegurCaixa Adelas

Transparència i ètica

 

VISIÓ I VALORS

SegurCaixa Adeslas té com a objectiu ser la companyia no de vida de més creixement rendible del mercat espanyol, basat en el lideratge en salut i la distribució bancasseguradora.

La companyia estructura el seu compromís amb els diferents grups d’interès –empleats, clients, accionistes, col·lectiu mèdic, administracions públiques, proveïdors, societat i medi ambient– sobre la base dels seus valors corporatius: qualitat, confiança, proximitat i dinamisme, uns valors que estan integrats en la gestió de la companyia i que tots els professionals assumeixen.

Aquests valors centrals es recullen al Codi Ètic de SegurCaixa Adeslas, i en el de les societats del grup –Adeslas Dental, SAU; Adeslas Salud, SAU, i AgenCaixa, SAU–, i en constitueixen la identitat, de manera que a través seu es creen dia a dia vincles de relació amb tots els grups d’interès.

Accedeixi als codis ètics del Grup SegurCaixa Adeslas:

POLÍTICA DE PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS

Aquests valors es reforcen i es complementen amb un ferm compromís de respecte a la legalitat i de rebuig absolut a la comissió de qualsevol acte que impliqui una situació de frau, corrupció, suborn o qualsevol altre d’il·lícit penal, per a la qual cosa les societats que formen el Grup SegurCaixa Adeslas assumeixen els principis d’actuació i objectius de prevenció de riscos penals corresponents en els models de prevenció de delictes respectius.

Principis d’actuació i objectius en matèria de prevenció de riscos penals

CANAL DE DENÚNCIES

SegurCaixa Adeslas facilita un canal de denúncies a través del qual es poden comunicar fets o situacions que hagin tingut lloc en l’àmbit d’actuació de la companyia o de les seves societat filials –Adeslas Dental, SAU; Adeslas Salud, SAU, i AgenCaixa, SAU–, que suposin una vulneració dels codis ètics respectius, de la seva normativa interna o de la legislació que els sigui aplicable en el desenvolupament de les seves activitats.

Aquest canal de denúncies no tramita consultes, queixes ni reclamacions dels prenedors d’assegurances, assegurats o beneficiaris d’assegurances. Per a això cal seguir el procediment previst a l’apartat “Qualitat” d’aquesta pàgina web.

El canal de denúncies el gestiona un tercer independent amb la finalitat de salvaguardar la confidencialitat de la identitat del denunciant, i es garanteix que no hi haurà represàlies per la utilització d’aquest canal de denúncies de bona fe.

Si vol presentar una denúncia cliqui aquí