SegurCaixa Adeslas S.A. de Seguros y Reaseguros utiliza cookies propias y de terceros en este sitio web para mejorar sus servicios, elaborar información estadística y mostrar publicidad, contenidos o servicios personalizados a través del análisis de su navegación para lo cual es necesario compartir datos y perfiles no vinculados directamente a su identidad con operadores publicitarios y otros intermediarios. Si sigue navegando entendemos que acepta su uso. Puede obtener más información sobre el uso de las cookies en nuestra Política de Cookies
Inicia
SegurCaixa Adelas

 ‭(Amagat)‬ Editor de contingut

1. Responsable del tractament de dades personals i Delegat de Protecció de Dades 

El responsable del tractament de les seves dades personals és SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances ("SegurCaixa Adeslas") amb NIF A28011864 i domicili social a Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid.

SegurCaixa Adeslas ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades davant del qual podrà posar-se en contacte adreçant-se al correu electrònic dpd@segurcaixaadeslas.es, o per escrit a la seu social amb la referència “Delegat de Protecció de Dades”.

2. Finalitat i legitimació del tractament de dades personals 

Tractaments obligatoris

SegurCaixa Adeslas, en la seva condició d’asseguradora, i d’acord amb la relació contractual que manté amb vostè, tracta dades personals, de manera automatitzada i no automatitzada, de diferents col·lectius d’afectats (prenedors, assegurats, beneficiaris, tercers, d’ara endavant tots ells interessats) amb la finalitat de donar compliment a les pòlisses d’assegurança emeses i les seves obligacions legals com a entitat asseguradora. Això inclou, entre d’altres, tractaments com la gestió de sinistres, abonament de prestacions i altres tractaments necessaris per al desenvolupament de l’activitat asseguradora i el càlcul de prima, entre d’altres.

Així mateix, per dur a terme les actualitzacions econòmiques de la pòlissa contractada amb SegurCaixa Adeslas, l’asseguradora podrà tractar les dades, tant del prenedor com dels assegurats inclosos en la pòlissa, bé proporcionades per aquests o, si és el cas, per aquell, com ara dades sociodemogràfiques procedents de fonts públiques, així com les que s’obtinguin a partir del desenvolupament de la relació d’assegurança.

Abans de formalitzar qualsevol pòlissa d’assegurança i d’acord amb l’aplicació de mesures precontractuals, es demanaran una sèrie de dades personals que seran tractades amb la finalitat de fer-ne una simulació. El resultat d’aquesta simulació dependrà de les condicions personals dels assegurats i del producte o els productes que vulguin contractar, i es farà d’acord amb criteris de tècnica actuarial. Per fer aquesta simulació cal dur a terme una anàlisi del perfil, per a la qual cosa es faran servir tant les dades que ens faciliti com d’altres que s’obtinguin de fonts públiques, per tal que el càlcul resulti tan ajustat com sigui possible a la situació personal de l’interessat.

Les dades personals que reculli SegurCaixa Adeslas també es podran fer servir, d’acord amb el seu interès legítim, per a la realització d’enquestes de qualitat, extracció d’estadístiques i/o estudis de mercat, i també per prestar el servei d’atenció al client presencial, telefònic i digital. 

A més, SegurCaixa Adeslas podrà tractar dades personals per a complir qualsevol obligació legal que l’afecti, específicament obligacions relacionades amb la regulació del mercat d’assegurances, els mercats financers, la normativa mercantil i tributària o la regulació de la prestació de serveis d’assistència sanitària, entre d’altres.

En particular, resulta obligatori adoptar mesures efectives per a prevenir, impedir, identificar, detectar, informar i solucionar conductes fraudulentes relatives a assegurances. Amb aquesta finalitat, SegurCaixa Adeslas podrà tractar les dades dels seus clients, de clients potencials o de tercers, incloent-hi dades protegides especialment i dades obtingudes de fonts públiques o dades que els mateixos interessats hagin fet públiques, especialment aquelles que es puguin trobar en xarxes socials.

Tractaments voluntaris

També es podran fer altres tractaments de dades personals que no responen a la necessitat d’executar un contracte o complir amb una obligació legal, i als quals l’interessat es pot oposar.

Així, sempre que l’interessat no s’hi oposi i mantingui algun tipus de relació directa amb SegurCaixa Adeslas, d’acord amb el seu interès legítim, podrà rebre, per qualsevol canal de comunicació, inclosos mitjans electrònics, informació sobre ofertes o promocions relatives als productes contractats i sobre altres comercialitzats per SegurCaixa Adeslas que puguin ser del seu interès. En aquest sentit, l’informem que es podran analitzar les seves dades personals a fi d’elaborar-ne un perfil que permeti que aquestes comunicacions s’ajustin tan com sigui possible a les seves necessitats i preferències. En aquesta anàlisi es podran tenir en compte dades demogràfiques i de productes contractats amb SegurCaixa Adeslas.

D’altra banda, sempre que l’interessat, com a client potencial, hagi donat expressament el seu consentiment, se li poden enviar comunicacions comercials sobre els productes i serveis que ofereix SegurCaixa Adeslas.

Així mateix, i en el cas que l’interessat n’hagués prestat el consentiment específicament, es podran comunicar les seves dades a l’entitat financera CaixaBank, SA, amb NIF A08663619 i domicili al carrer del Pintor Sorolla, 2-4 46002 València, i a les empreses del Grup "la Caixa" detallades a www.caixabank.es/empresasgrupo, les activitats de les quals formin part del sector assegurador, bancari, de serveis d’inversió, de tinença d’accions, de capital risc, immobiliari, viàries, de venda i distribució de béns i serveis, de lleure, de serveis de consultoria i beneficosocials, tot això amb la finalitat que puguin adreçar-li, per qualsevol mitjà de comunicació (postal, telefònic, electrònic, etc.), informació comercial dels seus productes i serveis.

Termini de conservació de les dades personals

Les dades personals dels clients es conservaran mentre es mantingui vigent la relació contractual amb l’objectiu de donar compliment a les finalitats ja descrites. Un cop finalitzi la relació contractual, aquestes dades es bloquejaran durant el període en què puguin ser necessàries per a l’exercici o la defensa en el marc d’accions administratives o judicials, i només podran ser desbloquejades i tractades de nou per aquest motiu. Superat aquest període, les dades seran cancel·lades.

Les dades personals de tercers recollides amb motiu de la gestió d’un sinistre es conservaran mentre duri aquesta gestió. Un cop finalitzi aquesta, es bloquejaran durant el període que sigui necessari per a atendre possibles reclamacions derivades del sinistre. Superat aquest període, les dades seran cancel·lades.

3. Destinataris de les dades personals (cessions de dades)

SegurCaixa Adeslas tracta les dades personals dels interessats amb la confidencialitat deguda i no fa cessions de dades a tercers excepte les que s’indiquen a continuació i per a les finalitats següents:

·      Complir amb els termes de les pòlisses d’assegurança, a través de prestadors de serveis relacionats amb les cobertures de l’assegurança, entitats d’assegurances, reassegurança i/o coassegurança o altres entitats col·laboradores (centres i professionals sanitaris, tallers de reparació de vehicles, professionals o empreses de reparacions domèstiques, perits o altres professionals anàlegs), amb l’única finalitat de gestionar el contracte d’assegurança, atendre, si n’hi ha, els sinistres, així com a través d’entitats financeres per a girar a l’acceptant el rebut corresponent a la prima o altres pagaments que li correspongui fer derivats del contracte d’assegurança.

·      Complir amb obligacions legals amb Administracions, autoritats i organismes públics, inclosos jutjats i tribunals, quan així ho exigeixi la normativa reguladora del Mercat d’Assegurances, financera, fiscal o qualsevol altra aplicable a SegurCaixa Adeslas.

·      Complir amb el consentiment prestat específicament per l’interessat per a facilitar les seves dades a CaixaBank, SA i a les empreses del Grup "la Caixa" amb la finalitat indicada en l’apartat de tractaments voluntaris de l’epígraf 2. "Finalitat del tractament de dades personals".

També podran tenir accés a dades personals els proveïdors de serveis amb els quals SegurCaixa Adeslas mantingui una relació contractual i tinguin la condició d’encarregats de tractament.

4. Drets de l’interessat en relació amb el tractament de les seves dades personals  

L’interessat pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l’abast que estableixi la normativa aplicable en cada moment.

També té dret a retirar el consentiment als tractaments voluntaris si l’hagués prestat i/o oposar-se a rebre comunicacions comercials.

Per exercir aquests drets podrà adreçar-se a SegurCaixa Adeslas per algun dels canals següents:

·      Correu postal adjuntant-hi fotocòpia del seu DNI o document equivalent dirigit a: "Tramitació Drets de Privacitat" al Paseo de la Castellana 259C - 6a Planta - Torre de Cristal, 28046 Madrid.

·      Adreçant-se presencialment a qualsevol de les delegacions de SegurCaixa Adeslas.

Se l’informa, així mateix, del seu dret de presentar una reclamació derivada del tractament de les seves dades personals davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Si té cap dubte en relació amb l’exercici dels seus drets pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de SegurCaixa Adeslas. En trobarà les dades i els canals de contacte en l’apartat 1. "Responsable del tractament de dades personals i Delegat de Protecció de Dades".

5. Origen de les dades

Les dades dels interessats poden ser facilitades a SegurCaixa Adeslas pel mateix interessat o el prenedor de la pòlissa d’assegurança en qualsevol moment de la relació (precontractual i contractual) amb SegurCaixa Adeslas amb les finalitats que es descriuen en l’apartat 2. "Finalitat del tractament de dades personals". A més, en el marc de la gestió de les pòlisses subscrites i, si és el cas, l’atenció de sinistres, es poden rebre dades personals dels prenedors, assegurats i tercers, fins i tot a través de les entitats prestadores dels serveis objecte de cobertura per les pòlisses (centres i professionals sanitaris, tallers de reparació de vehicles, professionals o empreses de reparacions domèstiques, perits o altres professionals anàlegs).

L’interessat serà responsable de l’exactitud i veracitat de les dades personals facilitades a SegurCaixa Adeslas, qui es reserva el dret de rectificar o suprimir les dades falses o incorrectes sense perjudici de prendre altres accions legals oportunes en cada cas. Quan les dades facilitades corresponguin a un tercer, l’interessat tindrà l’obligació d’informar i obtenir el consentiment del tercer sobre els tractaments descrits en aquest text.

Així mateix, es poden tractar dades personals que s'obtinguin per qualsevol de les vies que SegurCaixa Adeslas posa a disposició dels usuaris a fi d'habilitar la comunicació dels usuaris amb la companyia mitjançant, entre d'altres, canals de comunicació presencials, digitals i telefònics.                             

Com ja s’ha indicat, es tracten també dades obtingudes de fonts públiques d’Organismes Oficials amb la finalitat de complementar la informació facilitada per l’interessat durant el procés de contractació de l’assegurança.

També, com ja s’ha indicat, es podran tractar dades fetes públiques pels interessats amb la finalitat d’adoptar les mesures que siguin necessàries per a prevenir conductes fraudulentes relatives a assegurances. En particular, SegurCaixa Adeslas podrà tractar dades obtingudes de perfils públics en xarxes socials dels interessats amb aquesta finalitat.