Publicada:

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

 

El Consejo de Administración ha acordado la convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar en Madrid, Paseo de la Castellana, 33, a las 16:00 horas del día 19 de abril de 2018 en primera convocatoria, y en su caso a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

 

Orden del día

 

 1. Examen y aprobación de la gestión social, del informe de gestión y de las cuentas anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, revisados por el auditor de cuentas.
   
 2. Aplicación del resultado del ejercicio 2017 y reparto, en su caso, de dividendo activo.
   
 3. Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión a 31 de diciembre de 2017 correspondientes al grupo formado por la Compañía y sociedades dependientes o asociadas, consolidados según normas internacionales de información financiera y revisados por el auditor de cuentas.
   
 4. Remuneración de los miembros del Consejo de Administración.
   
 5. Designación del auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2018.
   
 6. Aprobación del acta.

   

Los accionistas pueden ejercer su derecho de información en los plazos y términos que señala el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC).

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 LSC, los accionistas pueden obtener de la Sociedad desde esta convocatoria, de forma gratuita e inmediata, los documentos a aprobar por la Junta en los capítulos primero y tercero del orden del día, incluidos los informes de gestión y los del auditor de cuentas.

 

En Madrid, a 16 de marzo de 2018.

×

Informació legal i protecció de dades

Informació legal: recorda que pots desistir del contracte, sense haver-ne d’indicar els motius i sense que se t’apliqui cap penalització, durant els primers trenta dies naturals des de la data en què l’assegurador et faciliti la documentació corresponent a la pòlissa.  

Informació bàsica sobre protecció de dades: SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, com a responsable del tractament,tracta les dades personals que es facilitin per tramitar la simulació d’assegurança i per fer el perfilat per calcular l’import de la prima. Si no es formalitza la pòlissa, quan hagin passat deu dies hàbils des de la data de finalització de validesa d’aquesta simulació les dades que contingui es cancel·len. Així mateix, les dades de contacte es fan servir per enviar-te la informació derivada de la sol·licitud, que pot generar una trucada al telèfon que s’ha informat en el procés de tarifació, com també fer-te arribar la informació a través del correu electrònic que has facilitat.  
Les dades que es faciliten no se cedeixen a tercers, tret d’obligació legal o per prestar el servei. Pots consultar més informació sobre la política de protecció de dades de SegurCaixa Adeslas i, especialment, sobre com pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i altres, a la pàgina web següent: https://www.segurcaixaadeslas.es/ca/proteccio-de-dades