Campanya Més Assegurances 2024

Per cada nova contractació d’una assegurança o més de les que hi ha relacionades a l’apartat “Assegurances en promoció” que es faci entre l’1 de març i el 31 d’octubre de 2024 (d’ara endavant, “període de promoció”), el prenedor de l’assegurança, sempre que estigui al corrent del pagament de la prima de les assegurances en promoció contractades, pot aconseguir un abonament de 50 €, 75 € o 100 € per producte, d’acord amb les condicions que s’indiquen a continuació.

Condicions de la promoció

Durant el període de promoció indicat, cal contractar una assegurança o més de les que s’informen a l’apartat “Assegurances en promoció” i complir els requisits que s’indiquen tot seguit:

 • El prenedor ha de ser el pagador de l’assegurança.
 • La contractació de l’assegurança o assegurances es pot fer a través de qualsevol canal i punt de venda, excloent-ne el canal de bancassegurances (CaixaBank, SA), Mutua Madrileña i Centro de Seguros de El Corte Inglés.
 • La prima anualitzada(1) de cadascuna de les assegurances contractades ha de ser, com a mínim, de 125 €, excepte en el SegurCaixa Electrodomèstics, per al qual no s’exigeix prima mínima.
 • Les assegurances han d’estar vigents, com a mínim, 12 mesos.
 • El prenedor no ha d’haver cancel·lat, per oposició a la pròrroga o per qualsevol altra causa, durant el període d’aquesta promoció o dos mesos abans que comenci, una assegurança de la mateixa modalitat sobre la mateixa persona o sobre el mateix bé amb SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances (d’ara endavant, “l’asseguradora”). Aquesta condició l’han de complir tots els assegurats de la pòlissa.
 • No poden participar en aquesta promoció els empleats de l’asseguradora.
 • En el moment de fer els abonaments al compte, les assegurances que hagin donat dret a la promoció han d’estar en vigor i al corrent de pagament.

 

Promoció

Si durant el període de promoció el prenedor contracta alguna de les assegurances que s’indiquen a l’apartat “Assegurances en promoció”, té dret a l’abonament d’un import en funció del que s’indica a continuació:

 • 50 € en contractar un producte en promoció
 • 75 € per producte en contractar dos productes en promoció
 • 100 € per producte en contractar tres productes o més en promoció

En qualsevol cas, l’import màxim que es pot aconseguir per prenedor és de 600 €.

Exemples:

 1. Un client contracta un SegurCaixa Accidents Complet amb una prima analitzada(1) de 180 €:
  50 € (assegurança amb prima >125 €) = 50 € d’import total
 2. Un client contracta un SegurCaixa Llar i un SegurCaixa Mascotes amb una prima anualitzada(1) de 240 € i 130 €, respectivament:75 € corresponents a l’assegurança de llar + 75 € corresponents a l’assegurança de mascotes (ambdues amb prima >125 €) = 150 € d’import total
 3. Un client contracta un SegurCaixa Llar amb una prima anualitzada(1) de 220 €, un SegurCaixa Mascotes amb una prima anualitzada(1) de 130 € i un SegurCaixa Auto amb una prima anualitzada(1) de 300 €:
  100 € corresponents a l’assegurança de llar + 100 € corresponents a l’assegurança de mascotes + 100 € corresponents a l’assegurança d’auto (totes, amb prima >125 €) = 300 € d’import total

Assegurances en promoció

 • SegurCaixa Accidentes Pymes
 • SegurCaixa Decesos Completo
 • Todo Previsto Decesos
 • SegurCaixa Accidentes Completo
 • SegurCaixa Mascotas Completo
 • SegurCaixa Asistencia en Viaje
 • SegurCaixa Protección Jurídica
 • SegurCaixa Protección Jurídica Autónomos
 • SegurCaixa Electrodomésticos
 • Adeslas Dental MAX
 • Adeslas Dental MAX Autónomos
 • Adeslas Dental Total
 • SegurCaixa Hogar
 • SegurCaixa Auto
 • SegurCaixa Negocio

Abonament dels imports

L’abonament dels imports corresponents es fa al compte bancari en què estigui domiciliada la prima de cadascuna de les assegurances en promoció quan hagin passat sis mesos des de l’entrada en vigor de la pòlissa.
En qualsevol cas, no es pot rebre l’import esmentat a través de cap altre mitja. L’import abonat està subjecte, si és el cas, als impostos, retencions o altres recàrrecs vigents en la data d’abonament.

Incompliment de les condicions de promoció

Si es produís l’incompliment d’alguna de les condicions que s’indiquen a l’apartat “Condicions de la promoció”, es podria detraure del compte bancari en què s’hagués ingressat l’abonament la quantia corresponent al resultat de la diferència entre l’import lliurat i l’import que realment li hagués correspost.

1S’entén per prima anualitzada:
En assegurances sense fraccionament de prima, la totalitat de l’import del rebut anual.
En assegurances amb fraccionament de prima: l’import resultant de multiplicar el total de fraccions (12 en pagament mensual, 4 en pagament trimestral i 2 en pagament semestral) per l’import del primer rebut corresponent a una fracció completa.

Informació subjecta a les condicions de contractació i subscripció, com també a la fiscalitat vigent.

 

Assegurances no de vida de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances
Passeig de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid (Espanya) - NIF A-28011864
Inscrita en el RM de Madrid, tom 36733, foli 213, full M-658265