Condicions de suscripció de les assegurances de salut

PDF arrangement conditions
Documento

 

INDIVIDUALS/COL·LECTIVES OBERTES   


Contractes dentals (Dental MAX)

Sense límit d’edat de contractació. No requereix cap qüestionari de salut per fer-ne la contractació.

Contractes ambulatoris (GO)

Contractes ambulatoris (GO)
Fins a 70 anys.
S’accepten majors de 70 anys quan entrin en una pòlissa familiar amb un mínim de 3 assegurats menors de 60 anys (en cas que en la contractació hi hagi dos assegurats o més majors de 70 anys, cal un mínim de 3 assegurats menors de 60 anys per cada assegurat més gran de 70 anys).                       
No requereix cap qüestionari de salut per fer-ne la contractació.

Assistència sanitària – Gamma Plena:

Fins a 70 anys.
S’accepten majors de 70 anys quan entrin en una pòlissa familiar amb un mínim de 3 assegurats menors de 60 anys (en cas que en la contractació hi hagi dos assegurats o més majors de 70 anys, cal un mínim de 3 assegurats menors de 60 anys per cada assegurat més gran de 70 anys).                       
Cal emplenar el qüestionari de salut per fer-ne la contractació.

Reemborsament de despeses – individuals:

Fins a 64 anys.      
S’accepten majors de 64 anys quan entrin en una pòlissa familiar amb un mínim de 3 assegurats menors de 60 anys (en cas que en la contractació hi hagi dos assegurats o més majors de 64 anys, cal un mínim de 3 assegurats menors de 60 anys per cada assegurat més gran de 64 anys). Cal emplenar el qüestionari de salut per fer-ne la contractació.

Sèniors – individuals:

Fins a 64 anys.      
Entre els 55 i els 84 anys (inclusivament) es permet l’entrada d’assegurats de 50 a 54 anys, sempre que vagin acompanyats a la pòlissa d’un assegurat de 55 anys o més. La tarifa aplicable per a aquests casos és la corresponent al tram de 55-59 anys.
No es permet l’entrada de majors de 84 anys a la pòlissa.  
No es permet l’entrada de menors de 50 anys a la pòlissa.
Cal emplenar el qüestionari de salut sèniors per fer-ne la contractació.

 

NEGOCIS I EMPRESES

Negocis NIF – Autònoms:

Fins a 70 anys.    
S’accepten majors de 70 anys quan entrin en una pòlissa familiar amb un mínim de 3 assegurats menors de 60 anys (en cas que en la contractació hi hagi dos assegurats o més majors de 70 anys, cal un mínim de 3 assegurats menors de 60 anys per cada assegurat més gran de 70 anys).                       
Cal emplenar el qüestionari de salut per fer-ne la contractació.

Negocis i empreses (CIF): 

Els prenedors amb CIF tenen un identificador precedit per lletres: A, B, C, D, E, F, G, H, J, N, P, Q, R i  S.
Fins a 67 anys.

 • Negocis CIF (1-4):Persones jurídiques (petits negocis) i els seus empleats.
  Persones jurídiques amb menys de 5 assegurats.
  S’hi poden incloure familiars i descendents directes de l’empleat (acreditant-ne la relació). Edat màxima de contractació per al prenedor persona jurídica (CIF): 67 anys.
  Per a assegurats més grans de 67 anys, segons correspongui, cal que hi hagi 3 assegurats menors de 60 anys per cada assegurat que superi l’edat màxima. 
  Cal emplenar el qüestionari de salut per fer-ne la contractació.
 • Empreses (CIF):Persones jurídiques (empreses de més de 5 assegurats) i els seus empleats.
  Persones jurídiques de 5 a 99 assegurats.
  Edat màxima de contractació per a prenedor persona jurídica (CIF): 67 anys.
  Per a assegurats més grans de 67 cal que hi hagi 3 assegurats menors de 60 anys per cada assegurat que superi l’edat màxima.
  Cal emplenar el qüestionari de salut per fer-ne la contractació.

Tipología

 • Tancat: el prenedor assumeix el cost del 100 % de l’assegurança per a tot el grup assegurat. L’empresa paga l’assegurament de tota la plantilla (s’hi poden incloure familiars directes). Adhesió no voluntària.

  • Fins a 49 assegurats: qüestionari de salut obligatori en l’alta inicial i altes successives. 

  • 50 assegurats o més (només quan el prenedor és A/B o P):

   • A.- Societats anònimes 

   • B.- Societats de responsabilitat limitada

   • P.- Corporacions localsLes altes inicials estan exemptes del qüestionari de salut, sempre que es contractin com a mínim 50 assegurats des del començament. Perquè les altes successives estiguin exemptes del qüestionari s’han de mantenir vigents a la pòlissa com a mínim 50 assegurats. 

 • Tancat mixt o e-flex: el prenedor paga a través de nòmina l’assegurament de la plantilla (s’hi poden incloure familiars directes). L’adhesió és voluntària per part dels assegurats.

  • 75 assegurats o més: eliminació del qüestionari de salut en els casos en què el prenedor sigui A/B o P, sempre que s’incloguin tots junts en la càrrega inicial.

  • Les altes successives a aquesta càrrega inicial requereixen sempre qüestionari de salut.      

 • Tancat obert: el prenedor (de lletres C, D, E, F, G, H, J, N, Q, R i S –no inclou A, B o P–) paga l’assegurança, però no n’assumeix el cost del 100 %. Associacions que acorden intermediar el pagament als associats que s’hi adhereixin. Adhesió voluntària dels assegurats.       
  El qüestionari de salut s’aplica sempre, amb independència del nombre d’assegurats. 

En tots els supòsits anteriors, els assegurats més grans de 67 anys sempre han de passar un qüestionari de salut, independentment del nombre d’assegurats en l’alta inicial.

Important

 • No en pot fer la contractació cap assegurat que tingui actualment un contracte de salut vigent a Adeslas a través de qualsevol dels canals de venda (Adeslas/CaixaBank).
 • No en pot fer la contractació el prenedor que tingui actualment alguna pòlissa en estat de baixa per impagament amb rebuts impagats.
 • Si algun assegurat està actualment assegurat a Adeslas, cal consultar si és possible el traspàs/substitució de pòlisses; en funció de la durada del contracte, cobertures, etc., s’aplica la normativa de companyia).
 • L’acceptació del contracte depèn del compliment de les condicions de contractació de cadascun dels productes, com també de l’acceptació del qüestionari de salut de cada assegurat.