SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros

 

I N F O R M A:

 

Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 100.2 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, se pone en conocimiento del público en general y de los Tomadores de seguros en particular, que SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS va a proceder a ceder a SANTA LUCÍA VIDA Y PENSIONES, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS el 50% de los derechos y obligaciones sobre la cartera del ramo de enfermedad que ambas entidades tiene en régimen de coaseguro al 50% y que se distribuye a través de la red comercial de SANTA LUCÍA VIDA Y PENSIONES, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS.

Los Tomadores de las pólizas integrantes de dicha cartera que estén disconformes con la cesión podrán manifestarlo así en el plazo de un mes desde la fecha de la última publicación del presente anuncio ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones sita en la calle Miguel Ángel, nº 21– 28010 Madrid.

×

Per calcular el preu de l’assegurança, si us plau, accepta la informació següent

Informació legal: recorda que pots desistir del contracte, sense haver-ne d’indicar els motius i sense que se t’apliqui cap penalització, durant els primers trenta dies naturals des de la data en què l’assegurador et faciliti la documentació corresponent a la pòlissa.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

  • Responsable del tractament: SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances.
  • Finalitat i legitimació: basant-nos en el desenvolupament de mesures precontractuals d’acord amb la teva sol·licitud (execució de contracte) tractarem les teves dades personals per tramitar la simulació d’assegurança, com també per fer el perfilat per calcular l’import de la prima. Així mateix, les dades de contacte es faran servir per enviar-te la informació derivada de la sol·licitud.
  • Conservació: en cas que no es formalitzi la pòlissa passats deu dies hàbils des de la data de finalització de validesa d’aquesta simulació, les dades que conté se suprimiran.
  • Destinataris: les dades facilitades no se cediran a tercers, tret d’obligació legal o per prestar el servei.
  • Informació addicional i exercici de dret: pots consultar més informació sobre la política de protecció de dades de SegurCaixa Adeslas i, especialment, sobre com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i altres, a la pàgina web següent: Protecció de dades