SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros

 

I N F O R M A:

 

Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 100.2 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, se pone en conocimiento del público en general y de los Tomadores de seguros en particular, que SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS va a proceder a ceder a SANTA LUCÍA VIDA Y PENSIONES, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS el 50% de los derechos y obligaciones sobre la cartera del ramo de enfermedad que ambas entidades tiene en régimen de coaseguro al 50% y que se distribuye a través de la red comercial de SANTA LUCÍA VIDA Y PENSIONES, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS.

Los Tomadores de las pólizas integrantes de dicha cartera que estén disconformes con la cesión podrán manifestarlo así en el plazo de un mes desde la fecha de la última publicación del presente anuncio ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones sita en la calle Miguel Ángel, nº 21– 28010 Madrid.

×

Informació legal i protecció de dades

Informació legal: recorda que pots desistir del contracte, sense haver-ne d’indicar els motius i sense que se t’apliqui cap penalització, durant els primers trenta dies naturals des de la data en què l’assegurador et faciliti la documentació corresponent a la pòlissa.  

Informació bàsica sobre protecció de dades: SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, com a responsable del tractament,tracta les dades personals que es facilitin per tramitar la simulació d’assegurança i per fer el perfilat per calcular l’import de la prima. Si no es formalitza la pòlissa, quan hagin passat deu dies hàbils des de la data de finalització de validesa d’aquesta simulació les dades que contingui es cancel·len. Així mateix, les dades de contacte es fan servir per enviar-te la informació derivada de la sol·licitud, que pot generar una trucada al telèfon que s’ha informat en el procés de tarifació, com també fer-te arribar la informació a través del correu electrònic que has facilitat.  
Les dades que es faciliten no se cedeixen a tercers, tret d’obligació legal o per prestar el servei. Pots consultar més informació sobre la política de protecció de dades de SegurCaixa Adeslas i, especialment, sobre com pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i altres, a la pàgina web següent: https://www.segurcaixaadeslas.es/ca/proteccio-de-dades